Tilskudd til barne- og ungdomsarbeid - Retningslinjer

Til fordeling : kr. 500 000 som fordeles mellom

 • aktivitetstilskudd på bakgrunn av aktivitet kr. 480 000
 • etter tilleggssøknad kr. 20 000


Tilskuddet er beregnet på bakgrunn av av aktiviteter året før tildelingsåret.  

 

Startbidrag:

Nystartede lag og foreninger kan gis et tilskudd på kr. 3000,-

 

Hovedmål for støtteordningen:

Støtte foreninger og lag som arbeider for fritidstiltak for barn og ungdom. Støtten skal stimulere til aktiviteter for alle aldersgrupper mellom 5 og 19 år. 
 

Det gis støtte til:

 • lag/foreninger/andre
 • som tilbyr aktiviteter for barn mellom 5 og 19 år i Nesodden kommune
 • som bygger på individuelt medlemskap og er åpne for alle og som har mer  enn 5 medlemmer.

Som medlemmer regnes registrerte medlemmer pr. 31.12. foregående år og som har betalt kontingenten for det foregående år.

 

Aktiviteter:

Tilskuddet beregnes ut fra aktivitetsmengden. Hver aktivitet må strekke seg over en skoletime eller mer for å gi rett til tilskudd. Aktiviteten regnes pr. frammøte. Hvis aktiviteten strekker seg over flere dager i trekk, vil hver dag regnes som ett frammøte. Fjorårets oppmøte danner basis for beregningen.

 

Det gis ikke støtte til:

 • organisasjoner og lag som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser.
 • tiltak i regi av skolen eller andre kommunale virksomheter.
 • virksomheter som normalt omfattes av stønadsordninger som administreres av andre kommunale avdelinger


 

Hvordan fordeles midlene?

Midlene fordeles på bakgrunn av aktiviteter i det foregående året. Hver organisasjon får beregnet et aktivitetstall på bakgrunn av antall deltakere under 19 år (gjennomsnitt per oppmøte) ganger antall sammenkomster i året.
Kultursjefen fordeler resten av posten etter søknad.

Om søknaden:

 • Hvis søkeren er lag, forening, stiftelse e.l. annen juridisk person, skal søknaden underskrives av formann, daglig leder eller andre som er gitt skriftlig fullmakt til å skrive under på foreningens vegne.
   
 • Hvis søknaden gjelder en spesiell aktivitet, skal det gå klart fram av søknaden hvilke personer som er økonomisk ansvarlig for virksomheten.
   
 • Søknaden skal inneholde hvilken forening/lag/stiftelse/person eventuelt tilskudd skal sendes til. Bank/postgirokonto skal oppgis i søknaden.
   
 • Hvis søkeren er registrert i Brønnøysundregisteret, skal dette oppgis i søknaden.
 •  

Frist for å søke / søknadsskjema

Frist for å søke er 15. mars.
Søknadsfristen må være levert innen kl. 24:00 denne datoen. Søknader etter kl. 00:00 blir ikke vurdert. 
 

Søknadsskjema - Elektronisk skjema (Du skal ikke logge deg inn, kun fylle ut skjemaet og sende inn)


Siste års reviderte regnskap og årsberetning skal følge søknaden.


Alle opplysninger i søknaden må kunne dokumenteres. Kultursjefen kan avvise behandling av søknader som ikke er fullstendige.

 

Kontakt ved spørsmål

Har du spørsmål om utfylling av søknaden?
Ta kontakt med kultur, næring og fritid 66964381/ 90878908