Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Psykososialt kriseteam og innsatsgruppe i Nesodden kommune

Når det vanlige nettverket ikke er nok

Når ulykker og kriser inntreffer, bør det i størst mulig grad mobiliseres støtte fra familie, venner, kolleger, naboer osv, samt hjelp fra det ordinære hjelpeapparatet. Den beste hjelpen finnes ofte i nærmiljøet.

Den kommunale Innsatsgruppa for mennesker i kriser, er et supplement til det ordinære hjelpeapparat, og vil være hjelp i en tidsavgrenset periode. Innsatsgruppa kan ivareta psykososial støtte og oppfølging av personer som har vært berørt eller utsatt for ulykker, kriser eller katastrofer. Dette er en ressursgruppe, som utover å bistå innbyggerne, også vil kunne fungere som en ressurs for innsatspersonell ved f.eks. politisentral, legevakt og sykehus.

Ved akutt nødhjelp ring:


Ambulanse - 113
Brann - 110
Politi  - 112


Det er kun rådmannen, legevakt, ambulanse, politi og brannvesen som kan iverksette Innsatsgruppa.


Sammensetning

Innsatsgruppa er en del av kommunens beredskapsplan og er lagt under Kriseteamet som har det overordnede faglige ansvaret. Kriseteamets leder har administrativ funksjon. Gruppen består av fagpersoner i kommunen som har kompetanse til å møte både barn, ungdom og voksne som uforutsett har kommet i en krisesituasjon. Medlemmene har hjemmevakt med vakttelefon og vil alltid kunne rykke ut ved en hendelse.
 

Hvilke hendelser utløser den kommunale Innsatsgruppa?

Hendelser som utløser hjelp fra kommunens Innsatsgruppa skal primært være situasjoner som er av ekstraordinær karakter og/eller berører et større antall personer som det ordinære medisinske - og sosiale hjelpeapparatet ikke kan klare å håndtere tidlig nok.

Aktuelle hendelser kan være:

 • Direkte tap eller trussel om tap (eks. selvmord, selvmordsforsøk, drap for eksempel hos skolebarn m.m)
 • Direkte trussel (eks. trussel om vold eller drap, utagerende personer som drapstruer ansatte/skolebarn etc.)
 • Ulykker/nestenulykker (eks. kritiske situasjoner preget av livsfare som brann, gisseltaking, flom, ulykke med fly ol.)
 • Tilskuersituasjon (eks. være vitne til, rolle som tilfeldig hjelper v/alvorlig hendelse)

 

Hvilken hjelp kan vi gi?

 • Gi og koordinere psykososial førstehjelp når sjokket og følelsen av kaos er så stor hos de berørte at hjelp fra nettverket og ordinært hjelpeapparat ikke vil være nok
 • Vurdere behov og følge opp
 • Støttesamtaler i en tidsavgrenset periode
 • Formidle hjelp til familiemedlemmer som er rammet og bor i andre kommuner
 • Veilede og informere om aktuelle hjelpetiltak på sikt, eks. sorggruppe, sosiale tiltak, fysisk aktivitet, grupper for barn/ ungdom etc.

Etterlatte kan reservere seg mot hjelp. I slike tilfeller vil de kunne få informasjon og telefonnummer om ulike hjelpetilbud i kommunen.

 

Viktige telefonnummer:

 • Nasjonalt legevaktnummer: tlf.: 116117 som gjelder over hele landet.
   
 • Fastlege - i åpningstid, kontakt din fastlege for akutthjelp
   
 • Folloklinikken tlf: 911 09 242
 • (Mental helse, råd og veiledning kl. 0800-1800)
   
 • Follo Legevakt tlf: 64 87 19 30
 • (legevakt på Nesodden 07-18) 
   
 • Follo Taxi, minibuss, natt tlf: 06485


Andre krise- og hjelpetelefoner

Krise og Incestsenteret i Follo  tlf: 64 97 23 00/30
Giftinformasjonssentralen  tlf: 22 59 13 00
Kirkens SOS  tlf: 815 33 300
Mental Helse  tlf: 810 30 030
Røde Kors-telefon for barn og unge tlf: 800 33 321

Overgrepsmottaket Oslo, Legevakten har nå overtatt ansvaret for personer utsatt for seksuelle overgrep fra Romerike, Rømskog og Follo (unntatt Vestby). Personer fra disse kommunene har samme tilbud som Oslos befolkning.
Oslo kommune Legevakten, Storgt. 40, 0182 Oslo
Tlf: 23 48 70 90