Butikker, servering og skjenking

Dette gjelder på Nesodden fra og med 26. april

Innhold:

 

Serveringssteder

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig, det vil si at serveringsstedet skal

 • sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand
 • ha utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold og overholde disse 
 • sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og ta hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre
 • ha tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer
 • ikke servere for privat sammenkomst med flere enn 10 personer


Serveringssteder som har skjenkebevilling skal

 • kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester
 • kun servere alkohol til de som får servert mat
 • ikke slippe inn gjester eller servere alkohol etter kl. 22.00
 • registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. 

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Dette er ikke til hinder for å utøve skjenkebevilling som gjelder minibar eller room service.

 

Butikker og kjøpesenter

Butikker og kjøpesenter kan holde åpent dersom de følger krav til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes

 • at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand
 • at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt
 • at den enkelte virksomhet fastsetter hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes
 • at regler for munnbind må følges

 

En-til-en tjenester, som frisør, hudpleie o.l.

Virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv., må, for å kunne holde åpent, drives på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at

 • virksomheten har iverksatt blant annet hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i virksomhetens lokaler
 • det skal kunne holdes minst en meters avstand mellom kundene, mellom de ansatte og mellom ansatte og andre ansattes kunder. Dette gjelder i venteområde, arbeidslokale og pauserom. Unntak fra dette gjelder ved veiledning av lærlinger
 • virksomheten sørge for at alle ansatte er kjent med smitteverntiltakene, og legger til rette for at de ansatte kan overholde plikter som følger av tiltakene
 • ansatte skal holde seg unna arbeidsplassen eller forlate den umiddelbart dersom de utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon og feber, hoste eller tungpustethet
 • virksomheten skal ikke ta imot kunder som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust, eller som skal være i karantene eller isolering
 • virksomheten skal, til bruk ved eventuell smitteoppsporing utført av kommunen etter smittevernloven § 3-6, ha kontaktinformasjon til kunder som har mottatt tjenester to uker tilbake i tid. Virksomheten skal ha oversikt over hvor kunden mottok tjenester og hvilke ansatte som har ytt tjenester til hver kunde. En slik særlig oversikt skal oppbevares på forsvarlig måte og slettes to uker etter utført tjeneste . Virksomhetene skal informere kundene om dette.
 • virksomheten skal informere kundene om tiltak for å begrense smitte og om hvilke betingelser som gjelder for å få tjenesten, inkludert at personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon og feber, hoste eller tungpustethet ikke kan motta tjenester.