Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Arrangementer, besøk og sammenkomster

Klikk for stort bilde 

  Nesodden kommune omfattes av den nasjonale Covid 19-forskriften.

 

Innhold:

 

Sosial kontakt

 • Det oppfordres til å møte andre utendørs.
 • Du bør ikke ha besøk av flere enn 20 gjester i tillegg til dem du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan dere være flere, men dere må kunne holde avstand. Unntaket fra anbefalingen om 20 besøkende gis når noen av de besøkende defineres som "beskyttede grupper". Som "beskyttet gruppe" menes:
  • Personer som er fullvaksinert.
  • Personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.
  • Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Det understrekes at det ikke må være flere besøkende enn at det er mulig for ubeskyttede besøkende å holde avstand til andre ubeskyttede. Alle som er beskyttet må holde avstand til ubeskyttede personer i risikogruppen de ikke bor med. 

 • Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Barn i barnehage og barneskole kan ha besøk fra egen kohort (uten de besøkendes foresatte).

 

Hva gjelder for arrangementer

Arrangementer tillates med følgende begrensinger:

 • Innendørs og utendørs tillates 100 personer på private sammenkomster.

Se HelseNorge sine sider for øvrig informasjon.

Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå.

Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.

 

Forskriften gjelder arrangementer på offentlig sted. Bestemmelsene gjelder også arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

 

Regler for arrangementer 

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementet skal kunne holde minst én meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, gjelder både innendørs og utendørs, også når det er fastmonterte seter.

 

For alle arrangementer gjelder kravene i § 13b§ 13c og § 13d, i covid-19-forskriften 

 

Alle som er til stede på arrangementet, skal kunne holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand. Man må derfor ta hensyn til både avstand og maksimalt antall personer når man vurderer hvor mange som kan være til stede.

 


Hva er forskjellen på arrangement og sammenkomst?

Covid-19-forskriften § 13 definerer hva som regnes som arrangement.


Arrangører må selv ta stilling til om en sammenkomst eller tilstelning er å anse som arrangement og dermed faller inn under en av definisjonene i forskriften § 13. Se mer informasjon nedenfor "Hva regnes som arrangement?" Forskriften vil normalt gjelde dersom arrangøren selv har vurdert at sammenkomsten er et arrangement.


Merk at forskriften bare gjelder arrangementer "på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller". Den gjelder derfor ikke i private hjem, hager eller hytter.


Private sammenkomster er listet opp som en form for arrangement i § 13 første ledd bokstav f. Med private sammenkomster menes "sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier" og "fester". Av mindre betydning for privatpersoner, er at det også regnes som privat sammenkomst når man samles til lunsj, middag eller andre måltider "med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster".


Et arrangement må avgrenses mot ansamlinger av personer som ikke skyldes at noen har invitert, annonsert eller på annen måte organisert det. Dvs. at det mangler en arrangør. Klare eksempler er individuelle besøk på strand, i parker, på museum, på spisesteder mv. Forskriften er derfor ikke et generelt forbud mot ansamling av personer.


Uavhengig av om en samling anses som et arrangement som omfattes av forskriften, er det viktig å ivareta grunnleggende smitteverntiltak, blant annet ved at man holder seg hjemme ved luftveissykdom, holder minst en meters avstand til personer i andre husstander og har god hygiene.


Hva kreves av en arrangør? 

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften.


Arrangøren må ta stilling til om arrangementet samler personer fra ulike kommuner. Dersom det er tilfelle, bør arrangementet utsettes eller avlyses. 


Arrangøren skal: 

 • sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, men se omtale av unntak fra dette nedenfor  
 • ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn 1 meter 
 • iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet, for eksempel ved å gi tydelig informasjon, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.  
 • ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. 
 • informere om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
 • overholde reglene om skjenking av alkohol hvis du har skjenkebevilling for arrangementet.


Det er ikke et krav at arrangøren er til stede under arrangementet, men for å kunne oppfylle kravene må andre bidra. .   


Hvem har ansvar for å fremskaffe munnbind i forbindelse med gjennomføring av arrangement, der munnbind er anbefalt eller pålagt?

Det følger av covid-19-forskriften at "arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene".

 


Jeg skal stå som arrangør for et arrangement – hvilke krav gjelder for avstand mellom de som er til stede? 

De som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. Det betyr at lokalene eller området må være stort nok til at alle som er til stede kan holde en slik avstand. Kravet betyr også at det på arrangementet ikke skal legges opp til aktivitet som forutsetter kroppskontakt med andre enn de som er i samme husstand, som dans, lagidretter mv. 


Det vil være tilstrekkelig at de som sitter fastmonterte seter har ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Bestillingssystemet bør også innrettes for å legge til rette for dette. Personer i samme husstand skal fremdeles kunne sitte sammen, og kan derfor flytte seg sammen etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av de fastmonterte setene, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand. 


Etter covid-19-forskriften § 13 andre ledd er det imidlertid åpnet for at enkelte arrangementer kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes. Dette gjelder for følgende grupper: 

 1. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
 2. toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 3. spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet
 4. personer under 20 år som deltar på aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, og de som står for arrangementene
 5. dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år når de gjennomfører kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen
 6. utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region dersom region brukes som geografisk avgrensning
 7. personer som deltar i religiøse seremonier som krever fysisk nærhet i kortere perioder
 8. personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse
 9. utøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av internasjonale idrettskonkurranser etter § 6 f
 10. personer som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.


Felles for disse unntakene er at de gjelder for utøver og deltakere, men ikke for publikum. 


For disse gruppene gjelder ikke et forskriftsfestet krav til hvilken avstand arrangøren skal legge til rette for, men helsemyndighetenes råd og veiledning bør følges for å sikre en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring. Bransjer og foreninger utarbeider også spesialtilpassede veiledere for ulike aktiviteter, basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Departementet oppfordrer arrangører, utøvere og deltakere til å følge disse. I veiledningene anbefales det som hovedregel å holde minst 1 meters avstand, men at man kan være nærmere hverandre og ha fysisk kontakt når situasjonen krever det. Det gis også råd om andre smitteverntiltak. 


Hvordan bør jeg som arrangør forberede et arrangement? 

Du må først ta stilling til om arrangementet samler personer fra ulike kommuner. Dersom så er tilfelle, bør arrangementet utsettes eller avlyses. 


Som arrangør bør du sette deg inn i covid-19-forskriften § 13 – 13 d og myndighetenes gjeldende smittevernråd. Du bør også gjøre en risikovurdering for å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet og hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes. Vurder om inndeling av deltakerne i mindre grupper gir bedre mulighet til å holde kontroll og mindre risiko for smittespredning dersom noen skulle være smittsomme. 

Du finner viktige råd, nyttige tips og sjekklister hos Folkehelseinstituttet.  


Hva er kravene og retningslinjene for toalett- og kjøkkenfasiliteter og til matservering hvis man som privatperson er arrangør av arrangement på offentlig sted? 

Arrangøren skal bidra til at det er mulig å ivareta hygiene. Det innebærer grunnleggende krav til at det finnes tilstrekkelig toalettfasiliteter og muligheten til å ivareta håndhygiene. 


Gjelder det egne regler dersom vi har skjenkebevilling ved arrangementet? 

Det er samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.


Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering og gjester skal ikke slippes inn etter kl. 22.00. Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat. Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 og forskrift om alkoholordningen for Svalbard kapittel 3 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. 


Hva gjelder for private sammenkomster i hjem, hager og hytter? 

Reglene for arrangementer gjelder ikke i private hjem, hager eller hytter. Der gjelder anbefalinger. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.


Hva gjelder for gjennomføring av arrangementer for små barn, for eksempel barnebursdag?  

Se råd på helsenorge.no om gjennomføring av barnebursdager.  


Arrangement på offentlig sted

Vi ønsker å ha et arrangement på offentlig sted, men kommunen og politiet stiller strengere krav enn forskriften. Kan de det? 

Kommunen kan etter smittevernloven § 4-1 vurdere om det er nødvendig å stille vilkår eller nekte gjennomføring av arrangementet, også for arrangementer som oppfyller de nasjonale forskriftene. Flere kommuner har fastsatt strengere krav til arrangementer. Du bør derfor orientere deg om det gjelder særlige regler i den kommunen hvor arrangementet skal avholdes. 


Politiet har også egne fullmakter som gir anledning til å stille vilkår til gjennomføring av arrangementer. Henvendelser om dette bør rettes til politiet. 


Gjelder det begrensninger for antall personer og krav om oversikt over de som er til stede på lokale loppemarked? 

Nei, loppemarked til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke av arrangementsbestemmelsen. Det generelle rådet om å holde minst 1 meters avstand til personer i andre husstander gjelder fremdeles for de som besøker loppemarkedet. 


Kan jeg som privatperson stå som arrangør på offentlig sted? 

Ja, en privatperson kan være ansvarlig arrangør. 

Den som utpekes som arrangør, har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Det er derfor også mulig å avtale med et serveringssted eller lignende at dette skal ta oppgaven som arrangør. 


Hva regnes som arrangement?

I covid-19-forskriften § 13 defineres arrangementer som følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller: 

 1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening 
 2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver 
 3. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet 
 4. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon 
 5. varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner 
 6. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.


Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster med ti eller færre deltakere som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten. Som arrangement menes heller ikke private sammenkomster kun for medlemmer av samme husstand.    


Arrangører må selv ta stilling til om en sammenkomst eller tilstelning er å anse som arrangement eller ikke. Forskriften vil normalt gjelde dersom arrangøren selv har vurdert at sammenkomsten er et arrangement. Det gir alle som ønsker å samle deltakere og publikum i vel organiserte former trygghet for at de kan samle mange personer på samme sted, uten at de bryter med de generelle anbefalingene om å begrense antall kontakter. 


Et arrangement må uansett avgrenses mot ansamlinger av personer som ikke skyldes at noen har invitert, annonsert eller på annen måte organisert dette. Dvs. at det mangler en arrangør. Klare eksempler på dette er individuelle besøk på strand, i parker, på museum, på spisesteder mv. Forskriften er derfor ikke et generelt forbud mot ansamling av personer. 


Uavhengig av om en samling anses som et arrangement eller ikke, er det viktig å ivareta grunnleggende smitteverntiltak, blant annet ved at man holder seg hjemme ved luftveissykdom, holder minst 1 meters avstand til personer i andre husstander og har god hygiene. 


Er begravelse definert som arrangement?

Ja. Begravelse og bisettelse er seremoni som regnes som arrangement etter forskriften § 13 første ledd bokstav d. Reglene gjelder også ved urnenedsettelse og seremonier ved grav.


Tilstelningen etter en begravelse eller bisettelse som avholdes på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler regnes som privat sammenkomst, en form for arrangement etter § 13 første ledd bokstav f.


Regnes kurs og konferanser som arrangement? 

Covid-19-forskriften § 13 bestemmer at seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster er arrangementer. Forskriften presiserer at det ikke regnes som arrangement dersom du avholder møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet. 


Lunsj og middag som gjennomføres i forbindelse med slike arrangementer regnes også som arrangementer. Det er samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder. 


Jeg skal organisere et treff med 4 venner på en restaurant. Er det et arrangement? Må jeg da være arrangør med et ansvar? 

Mindre gruppe av venner, familie eller kollegaer kan fremdeles treffes på et serveringssted, uten at bestemmelsen om arrangementer skal gjelde. Det forutsetter at dere treffes i de delene av restauranten som holdes åpent for alle gjester, typisk ved vanlig bordsetting. Serveringsstedet har uansett ansvar for at smittevernkravene i § 14 a om å sørge for avstand, hygiene, registrering mv. overholdes.  


Dersom gruppen din samles i en lukket del av restauranten, vil også reglene om arrangementer gjelde. Da skal det utpekes en arrangør som får de pliktene som hører med et arrangement. Dere kan avtale med serveringsstedet at det tar på seg arrangøransvaret, for eksempel mot at en av deltakerne bistår med å holde ekstra god oversikt over hvem som er til stede og hvordan de kan kontaktes dersom smitte skulle oppstå. Det kan ofte være en praktisk løsning, ettersom kravene til arrangementer og serveringssteder er ganske like. Hvis dere ikke gjør en slik avtale, har både restauranten og den dere peker ut som arrangør et ansvar for at smittevernreglene oppfylles. 


Vi skal ha underholdning eller konsert på vårt serveringssted. Er det arrangement og hvor mange kan være til stede? 

Serveringssteder må i alle tilfeller vurdere hvor store grupper stedet har kapasitet til å motta, og likevel være i stand til å overholde avstandskravet på minst 1 meter og gode smitteverntiltak. 


Serveringssteder som har arrangementer, skal overholde de forskriftsfestede kravene i både § 13 flg. om arrangementer og § 14 a om serveringssteder. 


Skal arrangementer gjennomføres på serveringsstedet, gjelder reglene om maksimalt antall tillatte personer for arrangementer. Se svar annet sted på siden eller forskriften § 13 a. De ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen kommer i tillegg. 


Bransjen og det enkelte serveringssted må selv ta stilling til hva som er arrangement og hva som inngår i ordinær drift. Underholdning, konserter og andre tilstelninger på et serveringssted vil typisk anses som et arrangement, dersom gjestene i hovedsak kommer til serveringsstedet for å se på underholdningen/konserten eller delta på tilstelningen. Andre momenter som taler for at tilstelningen anses som et arrangement er dersom det kreves en form for billett, invitasjon eller registrering for å delta, dersom tilstelningen har tydelig start- og sluttidspunkt og dersom tilstelningen markedsføres på forhånd, med konkret sted og tidspunkt. 


Det kan være nyttig å kontakte kommunen for å få hjelp til å vurdere om tilstelningen man planlegger skal anses som et arrangement eller ikke. 


Ved utleie av et lokale til et arrangement (for eksempel dåp, bryllup, bursdag) – blir utleier eller leietaker «arrangør»? 

Det viktigste er at det skal være utpekt en ansvarlig arrangør som politi og helsemyndigheter kan forholde seg til, og som vil være i stand til å ivareta oppgaven. Dette kan være leietaker eller utleier. De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. 


Ved private arrangementer er det naturlig at leietakeren tar oppgaven som arrangør, men det kan også avtales med utleier eller et serveringssted at de tar hånd om hele eller deler av oppgaven. Det er trolig mest praktisk at leietakeren holder oversikt over de som er til stede og gir informasjon til de inviterte om smittevernreglene. Ved leie av restaurantlokale eller konferanselokale hvor restauranten eller hotellet utfører oppgaver i forbindelse med arrangementet, kan det være mer naturlig at eier av virksomheten er ansvarlig for at krav til smittevern overholdes. Serveringssteder er uansett forpliktet til å overholde de lignende smittevernregler for sine gjester. 


Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det lett bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig. 


Vi skal ha bryllup, med seremoni i kirken og fest etterpå. Hvor mange kan vi være? 

 

Vi følger den nasjonale forskriften og informasjon om dette finner du her.

 


Må navn og kontaktinformasjon for alle deltakere oppgis ved salg av billetter? 

Nei, det er tilstrekkelig at arrangør kan komme i kontakt med den som har bestilt eller kjøpt billetten, slik at de andre kan nås gjennom denne personen. Ved salg av nummererte plasser kan det for eksempel være en aktuell problemstilling at en person kjøper billetter på vegne av en gruppe, og at det ikke finnes løsninger for å be om kontaktinformasjon til alle i gruppen som del av kjøpsprosessen. Arrangøren bør i slike tilfeller informere om at kunden ved kjøp av billetter på vegne av andre, er ansvarlig for å formidle informasjon mellom arrangør og de andre som benytter billettene ved eventuell smitteoppsporing. Dette kan i mange tilfeller legges inn som et vilkår kunden må akseptere før kjøp i en nettbasert kjøpsløsning. 


Er det krav om å føre lister over de som er til stede ved seremonier i kirken? 

Det skal lages en liste over hvem som er til stede i for eksempel en gravferdsseremoni eller gudstjeneste når dette vil være nødvendig for å sikre at arrangøren klarer å ha oversikt over hvem som er til stede. Listen skal slettes etter 14 dager. I Smittevernveileder – Bransjestandard for Den norske kirke  er det lagt ut oppdatert informasjon om arrangørs plikt til å ha oversikt over hvem som er til stede på gudstjenesten eller den kirkelige handlingen. 


Er det lov med ulike arrangementer i flere lokaler samtidig? 

Arrangementer som holdes i separate, men tilstøtende lokaler er å regne som selvstendige arrangementer. For eksempel kan man ha flere parallelle visninger på kino i hver av salene, eller man kan arrangere separate selskaper i separate rom i samme selskapslokaler. 


Når det avholdes flere arrangementer på samme sted, kan det oppstå store ansamlinger i fellesarealer, inngangspartier osv. Det er maks 100 personer på innendørs offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Maks 200 personer på offentlige arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.


Hvis mange skal møte til samme tid, kan det også bli utfordringer med kollektivtrafikk. I slike tilfeller bør arrangøren iverksette tiltak som reduserer risikoen for dette. Det kan for eksempel settes ulike tidspunkter for oppmøte og pauser. 


Hva menes med faste, tilviste plasser? Hva gjelder når vi bruker benker eller sammenkobler stoler?

Det er nå anledning til å ha inntil 100 personer innendørs på de fleste arrangementer hvis publikum benytter faste, tilviste plasser. Utendørs kan man ved bruk av faste, tilviste seter ha inntil 600 personer til stede, det vil si fordelt på 3 kohorter med 200 personer.


Med faste tilviste plasser menes at publikum skal sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet, under hele arrangementet. Plassene er tilviste når de er nummererte, slik at man kjøper billetter eller verter viser til plasser. Helsedirektoratet anbefaler at arrangøren av hensyn til smittesporing bør sørge for en oversikt over hvor deltakerne sitter under arrangementet.


Hva menes med fastmonterte seter?

Kravet om fastmonterte seter har ikke lenger betydning for hvor mange personers om maksimalt er tillatt på arrangementer. Men det har betydning for kravet til avstand for arrangementer som avholdes i lokaler med fastmonterte seter.


I utgangspunktet skal alle kunne holde minst en meter avstand til de som er fra annen husstand, men det er gjort unntak for arrangementer hvor det benyttes fastmonterte seter, for eksempel på kino, teater, på stadion og lignende. Personer som sitter i fastmonterte seter på arrangementer skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand.


En stol som sitter fast i et underlag og ikke kan flyttes, vil regnes som et fastmontert sete. Benker regnes ikke som fastmonterte seter, ettersom benkene ikke er individuelle seter og det er lettere å flytte seg nærmere hverandre. Det innebærer at benker i kirker, idrettshaller mv., ikke vil anses som fastmonterte seter. Det vil ikke være tilstrekkelig å skru fast eller på annen måte feste (med tape, strips eller lignende) ellers løse stoler for å oppfylle kravet om at setene skal være fastmonterte.


Idrettsarrangementer

Jeg trener et fotballag med barn og unge under 20 år – kan vi delta på turnering eller spille kamp mot lag innenfor samme idrettskrets eller fra andre byer? 

 

Nesodden kommune følger den nasjonale forskriften i forbindelse med dette. Du finner mer informasjon her.

 

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. På helsedirektoratet sine sider finner du veiledere for smittevern for idrett.