Spørsmål og svar om barnehager og skoler

Klikk for stort bilde Istockphoto Nesodden kommune bygger sine tiltak og råd om koronaviruset informasjon fra nasjonale helsemyndigheter. Kommunens fagansvarlige på området er kommuneoverlegen.

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, se Folkehelseinstituttets hjemmeside eller Helsenorge.no. Du kan også ringe FHIs informasjonstelefon på 815 55 015.

 

 

Spørsmål og svar om barnehage og skole

Betaling for SFO og barnehage

Barnehager og SFO har åpnet igjen. Barnehagene fra 20. april og SFO fra 27. april. Regjeringen har bestemt at betalingen skal gjenopptas. I Nesodden kommune gjelder dette fra og med uke 18.  

Du skal ikke betale for SFO eller barnehage i perioden barnehagene eller SFO har vært stengt. Kompensasjonen vil foregå slik:

  • Som kompensasjon for stenging i 45 dager (perioden fra 13. mars til 26. april) ble det i første omgang gitt betalingsfri i april måned. Dette er 30 dager.
  • De neste 15 dagene blir trukket fra på mai-fakturaen. Det vil være et omfattende arbeid med kvalitetssikring av fakturaene, men det kan likevel bli behov for å gjøre individuelle vurderinger og korrigeringer ved faktureringen for juni. Blant annet vil feilaktig fakturering av kost i mai bli trukket fra i juni.
  • Foresatte skal betale fra den dagen de får tilbud om plass, dette gjelder selv om de velger å ikke benytte seg av tilbudet.

Juli vil som vanlig være betalingsfri. 

 

Betaling for barnehage

Egenbetaling startet fra 27. april for alle som har tilbud om barnehageplass.

 

De som får tilbud om plass skal betale det samme som de gjorde før stengingen. Det skal ikke betales for kost i april. Egenbetalingen vil være den samme selv om barnehagene har en gradvis åpning og kan ha ulike åpningstider. Dette følger av Forskrift fom tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19 og smittevernlovens bestemmelser at «foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage, skal betale foreldrebetaling i tråd med ordinære regler i forskrift om foreldrebetaling i barnehage. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.»

 

Betalingen bortfaller kun dersom plassen sies opp. Kommunen følger ordinære retningslinjer for oppsigelse. Det er ikke anledning til å fryse oppholdsbetalingen.

 

Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling av barnehageplass på grunn av varig lav inntekt. Det kan etter søknad innvilges redusert betaling, eller betalingsfritak i særskilte tilfeller, når barnet er fraværende i 4 uker eller mer på grunn av sykdom, eller andre alvorlige, uforutsette årsaker.

 

Veileder om smittevern i barnehager
 

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19 (fra 27.03.2020) 

 

Forskrift om endring i midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19 (fra 17.04.2020)

 

Betaling for SFO

Elever som har SFO-tilbud fra og med uke 18 skal betale for dette. De ordinære satsene vil bli benyttet selv om SFO har et noe redusert tilbud da nasjonale myndigheter har bestemt at SFO skal åpne gradvis og kontrollert. Det skal ikke betales for kost i april Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling i SFO på grunn av varig lav inntekt på vanlig måte.

 

Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn. De som er i definerte risikogrupper og dermed ikke kan gå på skole, skal heller ikke skal betale for SFO.

 

Veileder om smittevern 1.-7. trinn skoler

 

Mer informasjon på regjeringen.no 

 

 

 

 

Veilederen er jo nettopp – en veileder. Hvordan kan dere garantere at det er trygt for alle barn og ansatte å begynne i barnehagen?

Vi har fått tydelige råd fra helsemyndighetene om at barnehagene kan åpne igjen, og at dette er basert på et trygt kunnskapsgrunnlag om smittesituasjonen generelt og om smitte blant barn spesielt.

Vi vil også stille tydelige og bindende krav til barnehageeierne om smittevernfaglig forsvarlig drift i forskrift.

Hvordan skal de ansatte kunne ivareta særlig de minste barnehagebarnas behov for fysisk kontakt?

Barn i barnehage og i barneskolen skal være trygge på at de får sitt omsorgsbehov ivaretatt når vi nå gjenåpner disse. Så lenge de andre rådene følges, skal det ikke være behov for å begrense den fysiske kontakten mellom barn og voksne ytterligere.

Hva med sårbare barn som tilhører risikogrupper og ikke kan være i barnehagen?

Dette vil heldigvis være en liten gruppe, men samtidig en gruppe det er veldig viktig å ta vare på. Det er også store forskjeller i hva barna trenger at jeg tror ikke retningslinjer og veiledere vil kunne fange opp alle. Her må barnehageeiere finne gode løsninger lokalt sammen med andre hjelpetjenester.

Har barnehagepersonell gitt innspill til denne veilederen?

Ja, Udir og Hdir har delt utkast med sentrale parter som representerer både ansatte i barnehage og barnehageeiere og fått innspill underveis i arbeidet.

Dere sier at barn ikke blir syke, men hva med barn som smitter voksne? Vil dette føre til økt smittespredning?

Sammenliknet med voksne, er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Det vi vet til nå er at de aller fleste barn får mild sykdom, og erfaringer fra Kina og andre land tyder på at barn ikke er en viktig gruppe for smittespredning av koronaviruset.

Det er først og fremst barn og voksne med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Ettersom barn har mindre symptomer enn voksne, vil smittsomheten deres også være lavere.

Men det er klart at smittepresset i befolkningen vil øke noe, når vi nå gjenåpner samfunnet gradvis og kontrollert fordi det vil føre til mer kontakt mellom mennesker. Da er det veldig viktig at alle vasker hender godt, holder seg hjemme når de er syke og holder avstand, slik at vi bidrar til minst mulig smittespredning.

Hva viser erfaringene fra andre land som har åpnet barnehager og skoler?

Sverige som har skolene åpne, registrerer veldig få tilfeller hos barn, og har så langt ikke registrert utbrudd i skoler og barnehager. På Island, der skolene ikke har vært stengt, er et stort utvalg av befolkningen testet for covid-19 i mars 2020, og blant 433 barn under 10 år var det ingen med påvisbar smitte. Så langt tyder dette på at barn i mindre grad enn voksne blir smittet.

Det er betryggende at det er få eller ingen kjente utbrudd i skolene eller barnehagene så langt i epidemien, men det må tas forbehold om at mange land var raskt ute med å stenge disse ned.

Hva vil dere si til foreldre som fremdeles ikke føler seg betrygget av denne veilederen og tiltakene som skal settes inn?

Vi forstår at mange opplever utrygghet i disse tider, men vi vil minne på om at et samstemt ekspertutvalg før påske anbefalte regjeringen å åpne barnehager og hele barnetrinnet rett over påske, altså denne uka.

Vi har valgt en mer forsiktig linje enn det ekspertene anbefaler. Barn og voksne skal oppleve at de er trygge. Vi vil understreke at dersom dette ikke går slik vi ønsker, kan vi bli nødt til å stramme inn igjen. Og det kan skje raskt.

Nå er det viktig at vi lytter til det den helsefaglige ekspertisen sier og råder oss til. God kommunikasjon, samarbeid og god oppfølging av anbefalingene i veiledningen vil være viktig.

Dere sier at barnehager og skoler skal få tid til å forberede seg på smitteverntiltak. Men hvorfor får barnehagene en uke mindre tid?

Vi ønsker en gradvis og forsiktig gjenåpning. Vi åpner barnehagene først, for der går de minste og aller mest sårbare barna. Det er for eksempel vanskeligere for dem å si ifra til noen hvis de er i en krevende hjemmesituasjon.

Barnehagene er forskjellige, derfor gir vi dem fleksibilitet. Noen vil være klare fra 20.april, mens andre trenger noe mere tid til å forberede seg. 27. april skal alle ha åpnet.

Smittevernhensyn er viktigst.

Mange har uttrykt skepsis mot å sende barna tilbake til barnehage. Er det greit å holde barna hjemme?

Barnehager er et frivillig tilbud, og det er opp til foreldrene om de vil ha barna i barnehagen eller ikke. Hvis de velger å ikke bruke tilbudet, må de enten si opp plassen eller fortsette å betale.

Vil ikke gjenåpning av barnehager og skoler føre til at vi kan få en oppblussing av pandemien igjen? Hva skal dere gjøre for å unngå det?

Vi har fått koronaepidemien under kontroll. Takket være innsatsen fra den norske befolkningen er nå smittespredningen i landet vårt svært liten. Da mener vi at det er riktig å forsiktig slippe opp på noen av de strenge tiltakene for å få samfunnet i gang og redusere skadevirkningene.

Når vi gjenåpner samfunnet gradvis, blir der mer kontakt mellom mennesker. Det øker faren for at smitten kan spre seg igjen. Derfor må vi åpne opp samfunnet litt etter litt mens vi følger nøye med. Vi må også fortsette å holde fast på det som virker. Det er veldig viktig at alle fortsetter å vaske hendene godt og ofte, har gode hostevaner og holder avstand. Hvis vi lykkes med å kontrollere smitten kan vi åpne mer opp. Hvis vi mislykkes, må vi stramme inn igjen. 

Hva må på plass når skoler og barnehager åpnes igjen?

Regjeringen stiller tydelige og bindende krav til barnehageeierne om smittevernfaglig forsvarlig drift i forskrift. For å imøtekomme dette kravet er det utarbeidet kommunale retningslinjer og prosedyrer som konkretiserer tiltak og råd gitt i statlig veileder. 

Tiltakene skal iverksettes før og etter gjenåpning av barnehager og gjelder inntil videre.
 

Når åpner barnehagene på Nesodden?

Kommunale barnehager åpner for de eldste barna, 6-åringene fra og med mandag 20. april og for 5-åringene fra og med onsdag 22. med en foreløpig daglig åpningstid fra kl. 8-16.

 

Det er bestemt at 4-åringene får tilbud fra og med 27. april, 3-åringene får tilbud fra og med 28. april, 2-åringene fra 29. april og 1-åringene fra 30. april. Tilbudet vil være fra 8-16.


 

Skal ansatte i barnehage og skole testes for koronavirus?

Ja, helsemyndighetene har varslet at både ansatte og barn/elever i barnehage og skole er prioriterte grupper når testkapasiteten økes – men bare de som har luftveissymptomer eller feber. 

Hvordan skal vi foresatte levere og hente barn i barnehagen?

Barn kan bringes til og hentes i barnehagen som vanlig.  Barnehagen avtaler tid og sted for ankomst og henting og med foreldrene lokalt, slik at det unngås at mange barn ankommer og hentes samtidig. 

Hvordan ivaretar vi sikkerheten til ansatte og barn når det er vanskelig å holde 2 meters avstand?

Sikkerheten ivaretas blant annet med gode hygienetiltak (håndvask, antibac, hyppig renhold av kontaktpunkter, leker og utstyr). Barnehagens dagsrytme innebærer blant annet deling av barnegruppa i mindre grupper som har faste oppholdsrom, ulik ute/innetid mv. slik at det ikke oppholder seg mange barn og ansatte på samme sted til samme tid. 

Det er også svært viktig at foreldrene holder barna hjemme ved symtomer på luftveisinfeksjon, og at ansatte ikke kommer på jobb med slike symtomer. 

Skal vi følge bemannings og pedagognorm ved gjenåpning av barnehagene?

Ja.

Hvor mange ansatte skal det være pr barnegruppe i barnehage?

En ansatt skal ha ansvar for inntil tre barn under eller seks barn over tre år. 

Skal alle skoler gjenåpnes mandag 27. April?

Det er i første omgang 1.-4. trinn som åpner mandag 27. April. Det gjelder alle skoler

Hva gjelder dersom noen er i faresonen for å være smittet av koronaviruset?

Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Hvis en elev eller en ansatt får påvist covid-19, skal de som har vært i nærkontakt med den smittede være i hjemmekarantene i 14 dager. Nærkontakter på skolen vil være alle elever og ansatte som er i samme gruppe.

Hvordan skal vi foresatte levere og hente barn på skole/SFO?

De foresatte som følger elevene vil bli møtt av kontaktlærer i angitte soner. Foreldrene skal ikke inn i skolebygningen. Dette gjelder også SFO. 

Blir det redusert åpningstid i skole og barnehage?

Ja, foreløpig åpningstid i SFO er kl. 07.30-16.30 og i barnehagen fra 08.00-16.00.

Dette gjelder inntil noe annet blir bestemt.

Kan barn og unge leke sammen/treffes nå som skolene er stengt?

Stenging av skoler og barnehager er et dramatisk tiltak som er iverksatt for å redusere smittespredning. Vi bør derfor unngå at barn samles i grupper privat når de ikke er på skolen. Barn kan ha 1-2 faste "lekevenner" som de treffer i denne perioden. Utover dette anbefales det at kun søsken omgås hverandre tett. 

Det er ikke noe i veien for at barna leker ute. Dersom de leker med andre barn enn søsken bør det helst være litt avstand, men det er foreløpig ikke lagt ned forbud mot at barn leker sammen ute. 

Hvordan foregår hjemmeundervisningen?

Skolene har utarbeidet planer for å ivareta hjemmeundervisningen. Planene tar utgangspunkt i at øktene hver dag bør bestå av minimum to til tre fag i tillegg til en lesestund.

Undervisningen bør ha variasjon i temaområder og metode, og tilpasses de ulike alderstrinnene.  Det vil legges opp til digital kommunikasjon via chat/e-post/telefon og evt. video. Det er viktig at kontakten opprettholdes med elevgruppen.Læreplanene i de ulike fagene kan du lese på udir.no

 

Fravær

Det føres ikke fravær for elever som ikke møter på skolen på grunn av karantene pålagt av helsemyndighetene, og som gjennomfører undervisningsopplegg hjemmefra. Disse elevene deltar i avtalt opplæring. Hvis elevene er syke, må de melde fra om dette til skolen sin, som normalt.

Råd om å snakke med barn og unge om koronavirus finnes på Helsedirektorat.no

 

Har du spørsmål

Spørsmål om hjemmeundervisningen på den enkelte skole rettes til rektor.

Nesodden kommune har også opprettet en informasjonstelefon for generelle spørsmål knyttet til koronasmitte og barnehage- og skoledrift, tlf: 940 14 401 / 477 98 614

Telefonene er bemannet hverdager mellom kl 09:00-15:30 på hverdager fra og med fredag 13.03.