Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Nesodden kommune og koronapandemien – en gjennomgang av håndteringen fram til 18. mars

Klikk for stort bildeDet første tilfellet av koronasmitte i Norge ble påvist i Tromsø 26. februar. På de drøye tre ukene som har gått siden da har mye skjedd. Verdens helseorganisasjon erklærte 11. mars at verden sto overfor en verdensomspennende pandemi, og 12. mars vedtok norske myndigheter tiltak som helseminister Bent Høie karakteriserte som «de mest inngripende Norges befolkning har opplevd i fredstid». Dette er en gjennomgang basert på kommunedirektør Wenche Folbergs redegjørelse til kommunestyret den 18. mars om hvordan Nesodden kommune hadde håndtert pandemien fram til da. Nederst i saken kan du se opptaket av kommunedirektørens orientering.

  

Klikk for stort bilde  

 

En gjennomgang – 27. februar til 18. mars

Pandemiplan og smittevernplan var blitt oppdatert og gjennomgått i november 2019. Nesodden kommune satt i gang sine første tiltak dagen etter at det første tilfellet ble rapportert i Norge. Den 27. februar ble alle kommunens virksomheter bedt om å oppdatere kontinuitetsplaner for sine tjenesteområder, og samtidig ble det hengt opp informasjon i busslommer og i butikker om hygienetiltak for å forebygge smitte. Informasjon om koronaviruset og hygieneråd ble også formidlet på kommunens hjemmesider.

 

Den 28. februar ble det initiert daglige møter mellom kommuneoverlege, kommunikasjonsavdeling og beredskapsansvarlig for å gå gjennom formidling og informasjon til Nesoddens innbyggere og kommunens ansatte. Det ble også etablert en daglig dialog med fastlegene for å etablere gode rutiner for håndtering av pasienter ved mistanke om smitte. Man var også i dialog med Tangen senter, og alle treningssentre ble oppsøkt med plakater og informasjon. Det ble bestilt smittevernutstyr for å kunne bygge opp et lager, og skrevet situasjonsrapporter til Fylkesmannen i Viken. 3. mars ble det hengt opp plakater utenfor alle kommunes legekontorer der pasienter som hadde mistanke om at de var smittet ble bedt om ikke å komme inn på grunn av smittefaren. Det ble også distribuert smittevernutstyr til alle fastlegekontorene. 4. mars ble retningslinjer knyttet til reising distribuert til alle ansatte, og 6. mars ble det kjøpt inn ytterligere smittevernutstyr fra andre leverandører.

 

Søndag 8. mars fikk Sunnaas sykehus sitt første bekreftede tilfelle av koronasmitte (en ansatt som ikke var bosatt på Nesodden), og det ble opprettet kontakt direkte mellom kommunen og adm.dir. og klinikksjefen som har ansvaret for korona-håndteringen ved Sunnaas. Samme dag ble det også innført strenge besøksrestriksjoner ved Nesoddtunet sykehjem, og det ble informert om tiltakene som var iverksatt. Det ble også besluttet at kommunens kriseledelse fra da av skulle ha møter alle hverdager samt på søndager.

 

Mandag 9. mars ble det iverksatt drift av ambulerende prøvetakingsteam for å avlaste fastlegene, og kommuneoverlegen gikk ut og frarådet gruppetrening i trange rom samt nærkontakt. Dette førte til at svært mange, bl.a. Energihuset og NIF, avlyste treninger, samlinger etc. Det ble også rapportert til Fylkesmannen i Viken om status og informert på kommunes nettsider, FB og gjennom Amta om tiltakene som var iverksatt. Kriseledelsen vurderte også stenging av skoler og barnehager, men i lys av nasjonale råd og føringer ble dette tiltaket satt på vent. Det ble imidlertid satt i gang forberedelser til stenging hvis situasjonen skulle endre seg. Dagen etter uttalte helseminister Høie at han ikke oppfordret andre kommuner å gjøre som Bø, som på det tidspunkt var den eneste kommunen som hadde stengt sine skoler og barnehager. Denne holdningen ble bekreftet av Folkehelseinstituttet 11. mars, da de mente at det foreløpig ikke var grunnlag for å holde ellers friske barn hjemme.

 

10. og 11. mars ble det opprettet egne teltløsninger for stasjonær prøvetaking på Kommunesenter Syd. Kriseledelsen vurderte på ny stenging av skoler og barnehager i lys av nasjonale råd, lokal smittesituasjon og behovet for å opprettholde funksjoner knyttet til liv og helse. Skoler og barnehager ble ikke stengt, men skolene ble bedt om å starte forberedelser til digital undervisning og det ble laget en egen plan for avdeling Lillebjørn ved Bjørnemyr skole. Det ble også foretatt henvendelser til Ruter med spørsmål om hvilke smittetiltak de hadde iverksatt, og det ble lagt til rette for avtaler om hjemmearbeid for kommunes ansatte. Den 11. mars ble også situasjonen drøftet i formannskapet.         

 

Den 12. mars ble det iverksatt en rekke dyptgripende tiltak for å få kontroll over smittesituasjonen. Kriseledelsen på Nesodden vedtok å stenge skoler og barnehager med virkning fra fredag 13. mars, men opprettholder et tilbud til barn av helse- og omsorgspersonale og andre i samfunnskritiske funksjoner samt barn med spesielle behov. Vedtaket ble fattet rett etter at Oslo hadde fattet et likende vedtak, men før regjeringens vedtak om at alle landets skoler og barnehager skulle stenge. Skolene intensiverte sitt arbeid med å forberede opplegg for hjemmeundervisning, og barnehagene planla oppfølging og tilbud til de gruppene som skulle få dette. Det ble gjennomført hygienetiltak for å hindre smitte under den videre driften av barnehagene.

 

Kommunalområdet Kultur, næring og idrett laget oversikt og informasjon for å bidra til organisering av frivillige som kunne bidra til å fylle behov i den spesielle situasjonen som hadde oppstått. Det ble også bestemt at dagsentre, ungdomshus/klubber, seniorsenter, barnebiblioteket m.m. stenges, og kommunens utleie av lokaler til private opphører. Internt i kommunen blir det lagt til rette for bruk av hjemmekontor der det var praktisk gjennomførbart, og møter skulle som hovedregel avholdes digitalt. Møter som ikke er strengt nødvendige blir avlyst eller utsatt. Det ble også vurdert hvordan politiske møter kan avholdes framover. Det ble også påbegynt et arbeid med å se på, og følge opp, utfordringene som næringslivet på Nesodden ville kunne få.

 

I perioden 13. mars til 18. mars innførte kriseledelsen daglige møter der status for helse- og smittesituasjonen ble gjennomgått, problemstillinger knyttet til ansvar for tjenester, arbeidsgiveransvar og samfunnsberedskap avklares og vedtak for å minimere krisen blir fattet. Krisearbeidet blir også organisert så tett opp mot den ordinære driften som mulig, med referanse til kommunens kriterier for krisehåndtering. I løpet av denne perioden blir det blant annet iverksatt tiltak for å rekruttere ekstra helsepersonell via en elektronisk løsning, iverksatt tiltak for rekruttering av frivillige i samarbeid med Frivilligsentralen, det blir etablert ulike hjelpetelefoner for de som trenger det, og man fortsetter arbeidet med anskaffelser og distribusjon av smittevernutstyr. Man legger også om til digitale tjenester der det er mulig, på områder som forhåndskonferanser, undervisning og veiledning byggesaksbehandling. Tilbud som ikke kan gjennomføres digitalt ble stengt hvis de ikke var nødvendige for å opprettholde liv og helse.

 

 

Informasjon til Nesoddens befolkning har høyeste prioritet

I en situasjon som den vi nå er inne i har befolkningen et stort informasjonsbehov og kommunen et like stort behov for å komme ut med informasjon om situasjonen og å gi råd, påbud og hvis nødvendig forbud. Mengden av informasjon i mediene og på sosiale plattformer er enorm, og det kan lett oppstå skadelige rykter og feilaktig informasjon som sprer usikkerhet og som bidrar til å forverre krisen.

Klikk for stort bilde      

 

Fra første stund ble det derfor vektlagt at det å nå ut med etterrettelig og troverdig informasjon skulle ha høyeste prioritet.  Det er kommunens hjemmeside som er vår primære informasjonskanal og det ble lagt ut mer enn 25 nyhetssaker om korona fram til 18. mars, samt løpende oppdateringer av faste sider med korona-informasjon. Det blir også prioritert å gi Amta et tett innblikk i kommunens håndtering av krisen. Derfor ble Amta bl.a. invitert til å lage reportasjer om hvordan den nye skolehverdagen er både for skoleledelsen, lærere og elever. I tillegg benyttet kommunen seg av annonsering i Foreningsnytt og en utvidet annonsering i Amta. Her er en liten oversikt med konkrete tall, og statistikk knyttet til hvor mange vi har nådd fram til via kommunens egne informasjonskanaler:

 • I perioden 11. til 17. mars var det mer enn 65 000 besøkende på hjemmesidene.
 • Toppen ble nådd 12. mars med mer enn 18 000 besøk.
 • De aller fleste nyhetssakene ble også delt på kommunens Facebook-side.  
 • På FB ble det i perioden 3. mars til og med 17. mars lagt ut 25 nyhetssaker.
  • Sett av 61 646 brukere (ikke unike).
  • Hver melding er i snitt sett av 2466 brukere.
  • De 25 sakene er delt 430 ganger (i snitt 17 ganger per post).
 • Bruk av SMS til alle innbyggere: Viktig redskap, men bør ikke brukes for ofte. Er benyttet 1 gang den 12.3. vedrørende stenging av skoler og barnehager.

 

Kommunedirektør Wenche Folberg oppfordrer alle til å fortsette å følge informasjonen som legges ut på kommunes hjemmesider om koronaviruset. Kommunedirektøren vil komme med en ny gjennomgang til formannskapet i et ekstraordinært møte 1. april.

 

Til kommunens informasjonsside om koronavirus