Koronainformasjon høst 2020

Klikk for stort bildeDet har kommet veldig mye informasjon siden koronapandemien startet, og det kan være vanskelig å holde oversikten over status og hvilke råd og regler som gjelder nå ved inngangen til høsten. Nedenfor har vi derfor samlet korona-relatert informasjon på områder vi vet angår og opptar mange. Du kan også gå inn å kommunens koronasider der informasjonen blir løpende oppdatert.

Koronainformasjon høst 2020

Butikker

Butikker kan holde åpent som normalt under forutsetning av at de har godt smittevern.

 

Når vi er i butikken er det viktig å følge disse rådene:

 • Følg reglene knyttet til å holde avstand og vær nøye med hygienen
 • Bli hjemme hvis man ikke føler seg frisk
 • Unngå å ta på varer man ikke skal kjøpe
 • Vær ekstra nøye med å vaske frukt og grønnsaker
 • Bidra til å unngå trengsel i butikkene – handle gjerne utenom rushtiden
Helse- og omsorg

Helse- og omsorgstjenestene på Nesodden fortsetter høsten 2020 sitt målrettede arbeid med å unngå smittespredning. I vår måtte tilbud som seniorkontakt, rehabiliteringsteam, Remonter og dagavdelingene lukkes ned. Per i dag er alle disse tilbudene åpne, men blir fortløpende tilpasset situasjonen og gjeldende råd og pålegg fra myndighetene.

 

Ledelsen i helse og omsorg er klar over hvor viktig lavterskeltilbudene er for innbyggerne. Mange eldre bor alene, har lite nettverk, og har behov for aktivitet og møteplasser. Tjenestene vil så langt som mulig prøve å gi individuell oppfølging til de som trenger det mest. En tilrettelagt bedrift som Remonter er en svært viktig del av livet til de som jobber der. Gleden var stor da de igjen kunne vende tilbake til jobb

 

Beboere på sykehjemmet trenger besøk av sine nærmeste. Besøksforbud er et svært inngripende tiltak, men før sommeren var det helt nødvendig for å unngå smitte. Vi er nå i en situasjon hvor det tillates besøk, men det er fulgt nasjonale anbefalinger med karantene etter utenlandsopphold eller negativ test. Det samme gjelder for ansatte. På vårt sykehjem og i omsorgsboligene registreres alle besøk. Det er et viktig tiltak med tanke på eventuell smittesporing. De ansatte opplever stor forståelse fra pårørende og ander besøkende

 

Virksomhet Integrering- og mangfold sikrer at smitteverninformasjonen når ut til grupper på Nesodden som ikke har norsk som førstespråk.

 

Kommunen er rustet med smittemottak om det igjen skulle bli behov for et slikt tilbud. Det samme gjelder leiligheter til personer som ikke kan bo i eget hjem grunnet spesielle behov knyttet til smittesituasjon.

 

Tjenestene i helse og omsorg vil fortsette å fokusere på forebygging av smitte, og vil fortløpende ta de grep som er nødvendig, særlig overfor sårbare grupper.

 

Her finner du oppdaterte retningslinjer og tiltak som gjelder per 12. august 2020:

Nesoddtunet 

Retningslinjer for besøkende til kommunens omsorgsboliger (PDF, 20 kB) 

Testprosedyrer for ansatte som har vært på reise i utlandet (PDF, 87 kB)

 

 

Hjemmekontor

Myndighetene vurderer bruken av hjemmekontor i stor grad i lys av hvorvidt arbeidstaker er avhengig av å reise kollektivt for å komme til jobb. På regjeringens pressekonferanse 7. august sa helseminister Bent Høie blant annet: - Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å gå eller sykle til jobb og skole. Arbeidsgivere må legge til rette for at halvparten så mange bruker kollektivtrafikk, og statlige og kommunale arbeidsgivere bør gå foran som gode eksempler.

 

Kommunen følger også regjeringens anbefalinger om at kommunens ansatte delvis skal arbeide hjemmefra. Kommunen ber også alle arbeidsgivere i kommunen om å legge til rette for hjemmekontor.

 

For å redusere smitterisikoen oppfordrer også Nesodden kommune til, så langt det er mulig, å unngå bruk av kollektivtransport. For mange vil det være mulig å sykle eller gå når de skal på jobb eller i butikken, mens andre vil bruke bil. Hvis man likevel er avhengig av å reise kollektivt er det svært viktig at man følger reglene om å holde minimum en meter avstand. Hvis man er i situasjoner der det ikke er mulig å holde avstandsregelen, vil munnbind, hvis det blir riktig brukt, kunne gi økt beskyttelse.

 

 

 

 

Idrett

Dette er reglene som gjelder per 12. august:

 • Kommunens Idrettshaller og gymsaler (eventuelt øvrige lokaler som leies ut til idrett), leies inntil videre kun ut til aktiviteter for barn og unge. 
 • Alle organiserte idrettsaktiviteter for barn og unge opp til 19 år er tillatt. Hver gruppe må maks være på 20 personer. Ved kontaktidrett, som f.eks. bryting og pardans, må antall treningspartnere begrenses til et fåtall.
 • For voksne gjelder avstandsregelen på en meter og gruppestørrelser på inntil 20 personer.
 • Det finnes egne regler for utøvere på elitenivå
 • Les mer om smittevern i idretten  
Kulturliv

Arrangører av kulturarrangementer må følge regler for antall deltagere og avstand. Inntil videre er arrangementer med flere enn 200 personer forbudt. Muligheten for å øke fra 200 personer og opp mot 500 personer vil bli vurdert månedlig. Det vil ikke bli åpnet for arrangementer med over 500 personer før tidligst 1. september 2020. 

Se ytterligere informasjon på FHIs sider.

 

Kulturisten

Nesodden kommunes store kulturfestival «Kulturisten», i regi av Nesodden kommune, har vært arrangert 25 år på rad. I år blir det ikke mulig å arrangere festivalen på samme måte som tidligere. Nesodden kommune vil sammen med gode samarbeidspartnere likevel arrangere korona-tilpassede festivaler også denne høsten:

 • Kulturisten junior: 29. august på Varden leir. Familiefestival med mye moro for små og store
 • Kulturisten friluft: 19. september. En vandrefestival med oppstart på Skoklefallsletta og innholdsrik løype opp til Varden leir der det holdes to konserter. Festivalen erstatter Kystkulturisten på Flaskebekk. Det ble for smalt langs Strandpromenaden til å arrangere festival med anbefalt avstand
 • Kulturisten kunst: 26.-27. september. Kunstutstillinger, åpne gallerier og verksteder på Nesodden
 • Program kommer snart.
 • Se også vår facebook-side. 

 

Husk også reglene som gjelder for arrangementer på offentlig sted:

 • Det er et forbud mot arrangementer på offentlig sted, innendørs eller utendørs, med mer enn 200 deltakere
 • Det må være en ansvarlig arrangør som fører oversikt over hvem som er tilstede og har ansvaret for at alle smittevernregler overholdes.
 • Alkohol skal ikke serveres etter kl. 24.00, og må være konsumert innen kl. 00.30. Regelen ble innført 8. august.
Næringsliv

Det er viktig at næringsdrivende med behov for støtte benytter seg av de nasjonale tiltakene som er iverksatt. Du kan lese mer om dette på regjeringens sider.

 

Nesodden kommune har også iverksatt tiltak for å holde hjulene i gang:

 

Beredskapsråd for næring

Det er opprettet et midlertidig beredskapsråd for næring. Rådet består av representanter fra næringslivet, politisk ledelse og kommunens administrasjon, og har hatt jevnlige møter siden starten av april. Rådet har hatt fokus på det lokale næringslivets utfordringer knyttet til koronapandemien, og har vurdert mulige tiltak for næringslivet.

 

Hjelp til lokal sysselsetting

Nesodden kommune har omdisponert 15 millioner kroner fra investeringsbudsjettet til investering i bygg (oppgradering), anlegg og inventar, og har økt driftsbudsjett med inntil 2 millioner kroner til innkjøp av varer og tjenester for å styrke næringslivet. Herunder søkeordning på 300 000 disponert av beredskapsrådet.

 

Økonomisk støtte til innovative prosjekter

Beredskapsrådet har disponerert 300 000 kr i midler til en søknadsordning for å tilrettelegge for vekst og utvikling gjennom innovative prosjekter i næringslivet. Søknadsfrist var 20 april og totalt kom det inn 38 søknader om midler, hvorav 12 søknader har fått innvilget støtte. Mange av søknadene bidrar også til å løse en utfordring knyttet til koronakrisen, og flere viser hvordan de legger til rette for en nye eller endrede inntektskilder etter koronakrisen.

 

Etablerertjenesten i Follo 

Nesodden kommune har samarbeidet med Etablerertjenesten om å tilrettelegge tilbud etter bedrifters endrede behov. Nesodden kommune bidrar til finansiering av Etablerertjenesten i Follo sammen med Viken fylkeskommune og de andre kommunene i Follo. Det er også kommet ekstra midler fra fylket som følge av koronasituasjonen. Etablerertjenesten i Follo kan være gode sparrepartnere for Nesoddenbedrifter som må tenke nytt om hvordan de driver sin virksomhet. Etablerertjenesten har: 

 • god kjennskap til virkemiddelapparatet med ulike søknadsordninger
 • helhetsoversikt over ulike bransjer, formelle krav og regler
 • kunnskap om både intraprenørskap og entreprenørskap

 

Nye tilak i Handlingsplan for næring, vedtatt av formannskapet 1. april.

 • Opprettelsen av et midlertidig beredskapsråd for næring. 
 • Samarbeide med Etablerertjenesten om å tilrettelegge tilbud tilpasset bedrifters endrede behov
 • Driftsbudsjett ble økt med inntil 2 millioner kroner til innkjøp av varer og tjenester for å styrke næringslivet. Herunder søkeordning på 300 000 disponert av beredskapsrådet
 • 15 millioner kroner fra investeringsbudsjettet ble omdisponert til investering i bygg (oppgradering), anlegg og inventar. Blant disse var:
  • utsmykking av omsorgsboliger
  • realisering av et verbalvedtak 2019  knyttet til biblioteket

 

 

Andre koronarelaterte tiltak for næring

 • Kartlegging av det lokale næringslivets utfordringer knyttet til koronapandemien. Dette kan inkluderer kartlegging av eksisterende næringsliv  sett i forhold til påvirking av koronapandemien, samt direkte kartlegging av innspill og synspunkter fra næringslivet selv
 • Gjennomgang og vurdring av mulige tiltak mot næringslivet
 • Vurdere betalingsutsettelse på kommunale leieinntekter fra næringsvirksomhet – etter individuell vurdering
 • Vurdere å fremskynde betaling av fakturaer fra entrepenører og andre leverandører til kommunen – etter individuell vurdering. Dette for å bidra til styrket likviditet hos entreprenører og andre leverandører. Fakturaer må betales straks de er kontrollert og godkjent, uavhengig av avtalt kredittid
 • Vurdere betalingsutsettelse på eiendomsskatt på næring – etter individuell vurdering
 • Vurdere fremskynning av aktiviteter/innkjøp som Nesodden kommune har planlagt i 2020/2021 – over drift- eller investeringsbudsjettet
 • Sikre effektiv byggesaksbehandling
Private sammenkomster

I august har private sammenkomster vært en viktig kilde til smittespredning. Det er derfor spesielt viktig å følge anbefalingene fra FHI:

 • Maksimalt 20 personer kan samles privat
 • Avstandsreglene på minimum 1 meter, mellom personer som ikke bor sammen, gjelder både innen- og utendørs
 • God hygiene er en forutsetning: rengjøring av overflater/kontaktpunkter og god håndhygiene
 • Verten må ha oversikt og kontaktdata til alle som er tilstede i tilfelle det senere skulle bli behov for smittesporing
 • Ingen syke personer må delta på sammenkomsten

Ved påvist smitte hos en eller flere som har deltatt på en sammenkomst, vil alle som var på sammenkomsten måtte gå i karantene. Kommuneoverlegen ber derfor om at man begrenser antallet sammenkomster man deltar på.

Politiske møter

Politiske møter er viktig for å gjennomføre politiske prosesser og fatte beslutninger som er avgjørende for å ivareta og utvikle vårt samfunn. Når pandemien kom i mars, og mye ble stengt, var det kanskje ekstra viktig at vårt lokaldemokrati fungerte. Politiske møter har derfor vært avholdt gjennom hele perioden, da vesentlig via digitale møtearenaer.

 

Smittesituasjonen endres raskt, og vi ser i august en økt smittespredning flere steder i landet. Derfor er det helt nødvendig å utvise forsiktighet og ansvarlighet. Når de politiske møtene starter igjen i slutten av august vil det være fysiske møter, men uten publikum tilstede. Innbyggerne vil kunne følge møtene via kommunetv på kommunens hjemmeside.

 

Midlertidig forskrift om gjennomføring av politiske møter som fjernmøter ble opphevet 1. august 2020. 

 

Serveringssteder

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.

 

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

 

Serveringssteder som tilbyr matservering som buffet, skal følge råd om trygg servering fra buffet og salatbar (fhi.no). Serveringssteder som har skjenkebevilling, kan også servere mat, mineralvann eller annen drikke som buffet. Betjeningens skjenking av alkohol må skje ved bordservering. Det skal være sitteplasser til alle gjester. 

 

Ved nasjonalt vedtak, og med hjemmel i covid-19 forskriften, er det uavhengig av lokale bestemmelser inntil videre ikke tillatt å servere alkohol etter kl. 24.00, og konsum skal være avsluttet kl. 00.30

 

Se informasjon om arrangementer som gjennomføres på serveringssteder og hvordan man vurderer hva som er arrangement og hva som er ordinær drift.

 

Se også Folkehelseinstituttets råd om serveringssteder.

 

 

Skoler, SFO og barnehager

 

Skolene starter 18. august og alle foresatte har mottatt detaljert informasjon om skolestart fra den enkelte skole. Det ligger også informasjon på kommunens hjemmeside. Det er fortsatt smitteverntiltak i skolene og viktig at syke barn holdes hjemme. Alle ansatte har hatt kurs i smittevern. For skolestartere er det lagt opp til en god og trygg oppstart første skoledag. Skolehverdagen vil være avhengig av smittesituasjonen. Myndighetene kategoriserer tiltaksnivåene i grønt, gult og rødt. Ved skolestart er nivået gult. Merk at dette vil kunne endres på kort varsel. 

 

De viktigste smitteverntiltakene på gult nivå som gjelder nå for skole, SFO og barnehage:

1.      Ingen syke skal møte på skole, SFO eller i barnehage

2.      Alle med symptomer skal kontakte lege for testing

3.      God hygiene og forsterket renhold

4.      Kontaktreduserende tiltak:

 • Fysisk kontakt mellom personer skal unngås (håndhilsning og klemming)
 • Hele klasser og avdelinger regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser/avdelinger
 • Trinnvise kohorter på SFO
 • Trengsel og store samlinger skal unngås
 • Det skal tilstrebes å ha egne områder i skolegården/barnehagen for ulike klasser/avdelinger/kohorter i pauser, friminutt og utelek

 

Mat

Både i barnehagen og på SFO er det lagt opp til enkel servering. Foresatte får detaljert informasjon fra den enkelte barnehage og SFO.

 

Leirskole

For de som har planlagt leirskoleopphold høsten 2020 vil disse bli forsøkt gjennomført under forutsetning av at leirskolene har godt smittevern og at smittesituasjonen tillater det.

 

Skoleskyss

Skoleskyssen gjennomføres som normalt hvis ikke annen beskjed gis.

 

Nyttig informasjon

Smittevernveileder for barnehager

Smittevernveileder for 1. -7. klasse 

Smittevernveileder for ungdom- og videregående skole 

Utleie av kommunale bygg

Under koronapandemien har Nesodden kommune vært nødt til å stoppe utleien av kommunale lokaler og idrettshaller. Kriseledelsen i kommunen har vurdert situasjonen til at det er viktig i størst mulig grad å beskytte sårbare grupper. Kommunens utleielokaler er i stor grad sambrukslokaler, og av den grunn vil det være begrensninger på hvem som kan bruke lokalene. Forutsetningen er alltid at smittevernreglene følges av arrangør/leie-/lånetaker. Alle kommunens lokaler benyttes til kommunens primæroppgaver som bl.a. skole, helse og omsorg.

 

De fleste av kommunens tilbud er nå åpnet opp igjen innenfor rammen av gjeldende smittevernregler, og flerbruk blir vurdert opp mot behovet for å ivareta smittevern for disse primære tjenestene. De siste ukene har vi sett en oppblomstring av smitte, og det gjør dessverre at vi ikke kan nærme oss normalsituasjonen så raskt som vi alle ønsker. Å begrense smittetrykket må i den situasjonen vi nå er i prioriteres foran det å vende tilbake til tidligere utleiepraksis. 

 

Følgende gjelder fra 12. august 2020. 

NB! Smittesituasjonen kan endre seg raskt, og det må påregnes hurtige endringer i utleietilbudet.
 

Tangenten - Nesodden kommunesenter
Kan leies ut til

 • Politiske møter
 • Aktiviteter for barn og unge (dette gjelder Ungdomsarenaen, Elevkantina og Auditoriet).
   

Steilene

Leies ut til aktiviteter for barn og unge.

Se Ruters avganger fra Nesoddtangen til Steilene her.

 

Fjellstrand grendehus (storsalen)

Leies ut til

 • Politiske møter
 • Aktiviteter for barn og unge

​​​​

Nesoddtangen gård
Leies ikke ut grunnet kommunens primærtjeneste.

 

Bakkeløkka flerbrukshall

Leies ut til aktiviteter for barn og unge. Garderobene er stengt for utleie inntil videre.

 

Nesoddhallen

Leies ut til aktiviteter for barn og unge. Garderobene er stengt for utleie inntil videre.

 

Bjørnemyrhallen

Leies ut til aktiviteter for barn og unge. Garderobene er stengt for utleie inntil videre.

 

Nesodden samfunnshus
Leies ut til

 • Politiske møter
 • Aktiviteter for barn og unge

 

Gymsaler
Leies ut til aktiviteter for barn og unge. Garderobene er stengt for utleie inntil videre.

 

To gård
Leies ut til aktiviteter for barn og unge.

 

Ekelund seniorsenter 
Brukes til aktiviteter for eldre i regi av kommunen. 

 

Parlamentet

Leies ut til aktiviteter for barn og unge.

 

Beslutningene er fattet av kommunens kriseledelse med utgangspunkt i FHIs smittevernsråd. 

 

Her finner du informasjon om hvordan du leier lokaler.

 

Leietakeres ansvar

 • Sette seg inn i gjeldende bestemmelser og veiledere for smittevern
 • Ivareta og planlegge og organisere aktiviteter som ivaretar smittevernet
 • Sikre at det er utpekt en ansvarlig arrangør (person)
 • Arrangør sikrer at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og at smittevernregler overholdes
 • Arrangør har oversikt over hvem som er til stede og samle inn kontaktinformasjon, slik at smittesporing kan gjennomføres.

 

Helsedirektoratet har også utgitt smittevernveiledere for ulike aktiviteter og arrangementer: