Informasjon om foreldrebetaling for barnehage og SFO

Klikk for stort bilde Istockphoto Barnehager og SFO er åpnet igjen - barnehagene fra 20. april og SFO fra 27. april. Regjeringen har bestemt at betalingen skal gjenopptas. I Nesodden kommune gjelder dette fra og med uke 18. 

Man skal ikke betale for SFO eller barnehage i perioden disse har vært stengt. Kompensasjonen vil foregå slik:

  • Som kompensasjon for stenging i perioden 12. mars til 14. april, ble det ikke sendt ut faktura med forfall i april.

  • Kompensasjon for perioden fra 14. april til 27. april vil bli gitt ved fakturering i mai eller juni. Det vil være et omfattende arbeid med kvalitetssikring av fakturaene. Vi vil forsøke å sikre at flest mulig får sin kompensasjon i mai, det kan likevel bli behov for å gjøre individuelle vurderinger og korrigeringer ved faktureringen for juni.

  • Foresatte skal betale fra den dagen de får tilbud om plass, dette gjelder selv om de velger å ikke benytte seg av tilbudet.

Juli vil som vanlig være betalingsfri.

 

 

Betaling for barnehage

Egenbetaling starter fra 27. april for alle som har tilbud om barnehageplass.

 

De som får tilbud om plass skal betale det samme som de gjorde før stengingen. Det skal ikke betales for kost i april. Egenbetalingen vil være den samme selv om barnehagene har en gradvis åpning og kan ha ulike åpningstider. Dette følger av Forskriften om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19 og smittevernlovens bestemmelser at «foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage, skal betale foreldrebetaling i tråd med ordinære regler i forskrift om foreldrebetaling i barnehage. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter.»

 

Betalingen bortfaller kun dersom plassen sies opp. Kommunen følger ordinære retningslinjer for oppsigelse. Det er ikke anledning til å fryse oppholdsbetalingen.

 

Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling av barnehageplass på grunn av varig lav inntekt. Det kan etter søknad innvilges redusert betaling, eller betalingsfritak i særskilte tilfeller, når barnet er fraværende i 4 uker eller mer på grunn av sykdom, eller andre alvorlige, uforutsette årsaker.

 

Veileder om smittevern i barnehager
 

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19 (fra 27.03.2020) 

 

Forskrift om endring i midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19 (fra 17.04.2020)

 

 

Betaling for SFO

Elever som har SFO-tilbud fra og med uke 18 må betale for dette. De ordinære satsene vil bli benyttet selv om SFO har et noe redusert tilbud da nasjonale myndigheter har bestemt at SFO skal åpne gradvis og kontrollert. Det skal ikke betales for kost i april. Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling i SFO på grunn av varig lav inntekt på vanlig måte.

 

Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn. De som er i definerte risikogrupper og dermed ikke kan gå på skole, skal heller ikke skal betale for SFO.

 

Veileder om smittevern 1.-7. trinn skoler

 

Mer informasjon på regjeringen.no