Kriseinformasjon

Kriseinformasjon

Legevakt

Legevakt - øyeblikkelig hjelp

Medisinsk nødhjelp 113Medisinsk nødhjelp 113 - Klikk for stort bilde - Klikk for stort bilde

Ved kritiske tilstander eller livstruende situasjoner skal du straks ringe
"Medisinsk nødhjelp"- 113.
Når du ringer 113, må du oppgi :
- navn
- hva som har skjedd
- adresse
- telefonnummer.

1412: Nødnummer for døve og hørselhemmede.
 

Nasjonalt legevaktnummer: 116 117

 

logo legevakt 116 117 - Klikk for stort bilde - Klikk for stort bilde

 

Ett felles legevaktnummer vil gjøre det lettere å nå legevakttjenesten hvor du enn befinner deg i Norge. Nummeret fungerer både fra fasttelefon, mobiltelefon og er gratis å bruke.


NB! Du blir automatisk satt over til nærmeste legevakt fra det stedet du ringer fra.
Eks. Ringer du fra Oslo, blir det nærmeste Oslo legevakt.

 

Follo legevakt

Follo lokalmedisinske senter

Mer informasjon

Politi

Politibil - Klikk for stort bildePolitibil
Onsdag 7. mars 2018 kl. 12.00 får Øst politidistrikt en operasjonssentral som lokaliseres i Ski. 

Operasjonssentralene Romerike, Østfold og Follo legges ned og en ny operasjonssentral for Øst politidistrikt settes i drift.

 

Kontaktinfo til Øst politidistrikt:

Sentralbord telefonnummer: 02800
E-post: post.ost@politiet.no
Nødnummer: 112

Kriseteam (psykososialt)

Når det vanlige nettverket ikke er nok

Når ulykker og kriser inntreffer, bør det i størst mulig grad mobiliseres støtte fra familie, venner, kolleger, naboer osv, samt hjelp fra det ordinære hjelpeapparatet. Den beste hjelpen finnes ofte i nærmiljøet.

Mer informasjon

Krise- og incestsenteret i Follo

Klikk for stort bilde

Krise- og incestsenteret i Follo er til for å hjelpe deg som har opplevd psykisk og fysisk vold i nære relasjoner, incest eller annen seksuell vold.

 

De er et gratis samtale- og botilbud, og du trenger ikke henvisning for å komme dit. De har taushetsplikt og jobber etter prinsippet «hjelp til selvhjelp». 

 

De har åpent hele døgnet, og du er alltid velkommen til å ta kontakt uansett kjønn, alder eller nasjonalitet!

 

Til Krise- og incestsenteret i Follo

Overgrepsmottak

Nesodden kommune har inngått avtale med Oslo kommune, Legevakten, om overgrepsmottak.
Dersom du nylig har blitt utsatt for et seksuelt overgrep eller voldteksforsøk kan du få hjelp på Legevakten i Stortingsgaten 40 i Oslo. Tlf: 23 48 70 90 eller 22 03 22 93.

Tilbudet er gratis og åpent hele døgnet. Her vil du få tilbud om medisinsk undersøkelse, omsorg og akutt kriserådgivning. I tillegg hjelp dersom du ønsker å anmelde forholdet til politiet. Det gis formidling til gratis advokathjelp dersom dette er ønskelig. Det tilbys i tillegg faglig oppfølging og behandling i tre måneder. Tilbudet gjelder både kvinner og menn.

 

Overgrep.no

Overgrep.no er en ny ressursside som primært handler om seksuelle overgrep.

Vi tar opp temaer som voldtekt, incest, overgrep mot barn og trakassering. Det rettes også fokus på vold i nære relasjoner. Målgruppen for siden er ofre for kriminelle handlinger og deres pårørende. 

Siden er bygget opp med spørsmål og svar slik at voldsofre kan finne ut hvilke rettigheter og ressurser de har tilgjengelige. Typiske temaer er for eksempel informasjon om anmeldelse, rettigheter til voldsoffererstatning, hvilke støttetilbud som finnes, mulighet til å pålegge gjerningsmannen besøksforbud med videre.

Nettstedet er laget i samarbeid med Vi tror deg-stiftelsen og Utsattmann. Siden har også en oversikt over alle landets overgrepsmottak og alle overgreps og incestsentre, samt andre relevante hjelpetilbud.

Alle har rett til et liv uten frykt for vold

Klikk for stort bilde Istockphoto

Altfor mange mennesker lever i voldelige forhold i Norge.

Politiet kommer nå med en ny kampanje,

 

- Hvor lite skal du finne deg i?

 

Målsettingen med kampanjen , som startet 15. oktober 2015, er å gi økt kunnskap om vold i nære relasjoner og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen.

 

Klikk for stort bildeDet er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler.

 

Kampanjen rettes mot personer utsatt for vold fra partner, inkludert unge par, samt personer som kjenner til at andre blir utsatt for vold i nære relasjoner.

 

Er du utsatt for vold, trusler eller tvang? Føler du deg utrygg?
 

På nettsiden http://www.hvorlite.no/ får du all informasjon om voldsproblematikken og hvor du finner hjelp.

Følg også kampanjen på Facebook.


 • Viktig telefonnummer ved behov for hjelp:
  Nødnummer 112 / direktenummer 02800

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

 

Klikk for stort bilde

 

 

- dinutvei.no

er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

 

Nettportalen gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Portalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

 

dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Alternativer til vold

En person kjefter på en annen - Klikk for stort bildeATV Follo har primært et behandlingstilbud til menn og kvinner over 18 år som utøver vold i nære relasjoner. ATV Follo har et familiemandat. Det betyr at de kan gi et tilbud til utøvers barn og partner. De kan også tilby konsultasjon i enkeltsaker, undervisning, veiledning eller annen kompetanseheving.

 

Du kan ta direkte kontakt uten å ha henvisning. Etter å ha mottatt en henvendelse, vil du som regel få tilbud om en avklaringssamtale. Du får så beskjed om du får et tilbud, eller en anbefaling om annen type hjelp.

 

Mer informasjon finner du på ATV Follo sine nettsider.

Overordnet beredskapsplan

Mange mennesker

Flickr.com - Klikk for stort bilde

Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Det ivaretas gjennom systematisk kartlegging av farer og sårbare områder og ved å redusere risiko for at hendelser skjer der det er mulig, samt å redusere konsekvenser hvis alvorlige uønskede hendelser inntreffer.

 

«Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.»

 

Alle som har en rolle i krisehåndtering skal være kjent med kommunens beredskapsplikt og ansvar, kommunens planer for beredskap og krisehåndtering og egen og andres rolle og ansvar knyttet til dette. Overordnet beredskapsplan beskriver kommunens organisering av beredskap og krisehåndtering og fordeling av roller og ansvar i kriseledelsen og lederlinjen. Virksomhetenes beredskapsplaner skal være i tråd med prinsipper i denne plan.

 

Overordnet beredskapsplan for Nesodden kommune. (PDF, 308 kB)

Brannsikkerhet ved innhøsting i landbruket

I store deler av landet har det vært en tørrere og varmere sommer enn i ekstremåret 1947. Dette har mange konsekvenser, blant annet stor fare for brann under innhøsting. Landbrukets Brannvernkomité har samlet konkrete råd for brannsikkerhet i skuronna.


Kombinasjonen av maskiner i drift og tørr vegetasjon betyr økt risiko for brann. For å begrense risikoen for brann ved innhøsting er det viktig med god planlegging, og at det tas visse forholdsregler. Arbeid med skurtreskere og høstmaskiner må utføres med varsomhet.

Viktige punkter å vurdere før arbeidet begynner:

Sjekk at utstyret er rengjort, godt smurt og i god stand for å hindre varmegang.

 • Ha vann- og brannslukningsutstyr tilgjengelig.
  • Se til at traktor og skurtresker er utstyrt med minst ett 6 kg. ABC håndslukkeapparat og at det er funksjonelt, dvs. har rett trykk (grønt på monometer) og løst pulver (vend og lytt).
  • Fyll tankvogner eller andre store beholdere i nærheten med vann. Samarbeid gjerne med naboene.
  • Det anbefales å anskaffe en brannpisk (se bildet under). Dette er et effektivt og viktig verktøy for å slokke gress og lyngbrann.
 • Vurder behovet for lavere hastighet og høyere stubbehøyde etc for å begrense muligheten for gnistdannelse, i forhold til mengden stein på jordet.
 • Vurder vegetasjons- og terrengforhold, også på omkringliggende areal, som kan forårsake rask brannutvikling og forverre en mulig brann.
 • Sørg for at tilførselsveier er åpne og fremkommelig for brannbiler og annet slukkingsutstyr.
 • Husk å ha oppladet mobiltelefon eller annet kommunikasjonsutstyr tilgjengelig for raskt å kunne varsle brannvesenet på 110.
 • Last gjerne ned Hjelp113 -appen fra Norsk Luftambulanse.  De er knyttet opp mot 110 sentralen og sender automatisk koordinatene når man ringer.
  Se https://norskluftambulanse.no/denne-appen-kan-redde-livet-ditt/

 

Viktig å vurdere i forbindelse med innhøstingsarbeid:

 • Vær spesielt årvåken under arbeidet, for å unngå og oppdage eventuell brann raskt.
 • Ved parkering av kjøretøy og arbeidsmaskiner, vær oppmerksom på at varme deler ikke kommer i kontakt med tørt og brennbart materiale. Spesielt person- eller gårdsbiler med varme eksosanlegg og katalysatorer er en stor brannfare hvis de kjøres ut på jordet.
 • I tilfelle melding om brann til alarmsentralen 110 er det viktig å kunne oppgi:
  • Adresse og plassering, fortrinnsvis med koordinat.
  • Omfang og spredningsretning.
  • Hva blir truet?
  • Egnet tilgangsvei for brannvesenet.
  • Mulighet for tilgang på vann.

 

Klikk for stort bilde

Illustrasjonsbilde av en brannpisk.

Tilfluktsrom

Oversikt over tilfluktsrom i kommunale bygg Nesodden

 

Tilfluktsrom kan benyttes til andre formål i fredstid. Kommunen må stille tilfluktsrom klare for Sivilforsvarets disposisjon på 72 timers varsel. Det er Sivilforsvaret som beordrer evakuering til tilfluktsrom. Det er ikke vanlig å benytte tilfluktsrom ved evakuering i fredstid.

 

Tilfluktsrom

Adresse

Myklerud skole

Myklerudveien, Fagerstrand

Nesoddhallen

Kjartan Veldes vei, Berger

Alværn ungdomsskole

Bleksliveien, Bjørnemyr

Brannstasjon/verksted

Vardenbakken, Varden

Berger skole, gymsal

Kjartan Veldes vei, Berger

Fjellstrand Grendehus

Fjellveien 15, Fjellstrand

Nesoddtunet bo- og servicesenter

Håkonskastet 25, Bjørnemyr