Kompetanseutvikling

 

      

Den viktigste ressursen for Nesodden kommune som organisasjon er medarbeiderne.
For å lykkes i en organisasjon i stadig endring kreves det gode og dyktige medarbeidere og ledere, som har fokus på arbeidsoppgavene, kollegaene, organisasjonen og omgivelsene de virker i. 

Nesodden kommune jobber systematisk med kompetanseutvikling og har ansatte som aktivt er med på å utvikle egen kompetanse, enten det er gjennom arbeidsplassen som aktiv læringsarena, tverrfaglig kompetansedeling, målrettet ekstern eller intern opplæring eller gjennom lærlingordning eller praksisplasser. 

Nesodden kommune har ordninger for å bidra til mulighet til videreutdanning og kompetanseheving, som utdanningskompensasjon og stipendordning. 

Sammen skaper vi det gode livet! 

 

Utdanningskompensasjon 

Dersom ansatte tar relevant videreutdanning i tråd med kommunens kompetanseplan, kan det innvilges utdanningskompensasjon. Det vil si at det gjøres en avtale om endring av lønnsbetingelsene etter endt utdanning. Videreutdanningen må være av ett visst omfang. 

I kommunens retningslinjer for utdanningskompensasjon er det satt en maksimal grense for hva man kan få i utdanningskompensasjon utover kravet til grunnstilling.  Innenfor maksbeløpet er det spesifisert en stige ut fra antall studiepoeng som oppnås og/eller lengde og omfang på kurs som gjennomføres. I tillegg til mulighet for noe høyere lønn etter endt videreutdanning, kan ansatte som har fått innvilget utdanningskompensasjon få økt ansvar innenfor stillingens ansvarsområde og bli en viktig bidragsyter i form av å dele ny kompetanse med kollegaer og andre ansatte i kommunen. 

Utdanningskompensasjon bidrar til virksomhetens strategiske kompetanseutvikling og kommunens fremtidige kompetansebehov. 

 

Stipendordning 

Nesodden kommune heier på ansatte som ønsker å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse. 

Gjennom stipendordningen kan man få økonomisk støtte til dekning av faktiske utgifter som skolebøker, semesteravgift, studiekostnader og reiseutgifter ved gjennomføring av videreutdanning ved siden av jobben. 

For å vurderes for stipend må man være fast ansatt i en 50%-stilling eller mer.  Utdanningen må være relevant i forhold til stillingen, og innenfor områder der Nesodden kommune ønsker å styrke sin kompetanse. Lønnsansiennitet opparbeides under studietiden. Søknadene behandles to ganger per år, og beløp avhenger av årlig budsjett-pott og antall kvalifiserte søkere.