Oppstart av reguleringsendring - Gnr/bnr 1/976 Bjørnemyrveien

Plan- og teknikkutvalget har i møte 17.01.2017 i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-14 og §13-1 vedtatt nedlegges midlertidig forbud mot tiltak og igangsettes endring av planbestemmelser for reguleringsplanen 1/976 Bjørnemyrveien PlanID 20140182.

 

Formålet

Formålet er midlertidig forbud mot tiltak for å ta inn bestemmelse om maks antall boenheter. Forbudet gjelder frem til det er fattet nytt planvedtak eller forbudet utløper.

  

Planen endres slik at plassering og antall leiligheter samsvarer med forslagstillers argumentasjon og konsekvensutredning av planforslaget i planbeskrivelsen.
 
Planbestemmelse §2.6 endres til følgende ordlyd: «Maksimal tillatt grad av utnyttelse er BYA = 40%. Det tillates maksimalt 10 boenheter på tomten, fordelt på 5 bygningsvolumer»
 
 

Plandokumenter

Plandokumentene er også lagt ut til  gjennomlesing på Infosenteret i Tangenten, Kongleveien 2.
 
 

Merknader

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 03.05.2017 rettes til:
Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, e-post: postmottak@nesodden.kommune.no.
Merknader påføres arkivsakID "13/3203".
 
 
Kunngjøringsdato: 05.04.2017
Frist for innspill: 03.05.2017
 
Publisert av Mark Nordheim Ohare. Sist endret 05.04.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering