Offentlig høring/ettersyn av Sofienlund, 1.gangsbehandling

Plan- og teknikkutvalget vedtok i møte 26.06.2018 å legge forslag til reguleringsplan for Sofienlund med planident 20170121, ut på offentlig ettersyn. Vedtaket ble gjort i medhold av plan- og bygningsloven § 12-11.

Planes formål

Formålet med forslaget er å legge til rette for etablering av boliger samt en kombinasjon av bolig og tjenesteyting. Det er foreslått ny kryssløsning og adkomstvei fra fv. 157, samt en utbedring av Ommenveien som turvei.

 

Link til saken med alle plandokumenter

Planinnsyn

 

Innspill til høringen

Forslaget er lagt ut på Nesodden kommunesenter -Tangenten, Kongleveien 2, og på kommunens nettsider under HØRING/KUNNGJØRING i tiden 05.07.2018 til 14.09.2018. Merknader til planforslaget merkes med vår referanse i saken: 11/3350 og sendes skriftelig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no innen 14.09.2018.

 

 

Innspillene som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til planutvalgte. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere innspillene samlet i vår fremstilling til planutvalgte.

Fant du det du lette etter?