Nye gang- og sykkelveier på Nesodden

Ny gang- og sykkelvei på Nesodden 2018 - Klikk for stort bildeNye gang- og sykkelveier på Nesodden
Nå starter Statens vegvesen arbeidet med å bygge nye gang- og sykkelveier på Nesodden. Hensikten med prosjektet er å etablere sammenhengende gang- og sykkelveiforbindelser langs fylkesvei (fv.) 107 og fylkesvei (fv.) 156, og dermed bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for gående og syklende.

Prosjektet er delt i følgende tre delstrekninger:

 

Fv. 156 Torget – Fjordvangen:

 Det skal bygges 2000 meter gang- og sykkelvei i tillegg til at hovedveien legges i ny trasé på deler av strekningen (700 meter). Uoversiktlige avkjørsler blir stengt, og nye avkjørsler skal etableres. Strekningen får ny veibelysing.

Fv. 107 Hellvikveien:

Her skal det bygges 500 meter gang- og sykkelveg og ny veibelysning.

Fv. 107 Hellvikskogsvei:

Her skal det bygges 170 meter fortau.

 

Oppstart og arbeidstid

Arbeidet starter nå i november. Den første tiden vil hovedsakelig gå med til forberedende arbeid, som rydding av vegetasjon langs deler av strekningen, montere midlertidig rekkverk og gjerder, samt å rigge brakker, maskiner og utstyr. Det meste av arbeidet skal utføres på dagtid, men deler av arbeidet må eventuelt utføres på kvelder og netter.

Trafikkavvikling

Trafikken avvikles på to kjørefelt ved siden av anleggsområdet, så langt det lar seg gjøre. I noen tilfeller vil det være behov for innsnevring til ett kjørefelt med lysreguleringer eller manuell trafikkdirigering. Strekningen fv. 156 Torget – Fjordvangen vil få nedsatt hastighet til 50 km/t i anleggsperioden.

Sprengningsarbeid

I perioder vil det bli behov for å sprenge bort fjell for å bygge de nye gang- og sykkelveiene. Sprengningsarbeidet planlegges gjennomført i tidsrommene 09.00-14.30 og 17.00-19.00 på hverdager.

Ved sprengning er vi nødt til å stanse trafikken og stenge vegen i kortere perioder på inntil 10 minutter. Vi vil i størst mulig grad sørge for at vegen ikke stenges når rutebussene passerer stedene det skal sprenges. Direkte berørte vil få nærmere informasjon i forkant.

Oppgradering av bussholdeplasser

Alle de tre delstrekningene vil få oppgraderte og nye bussholdeplasser. Når bussholdeplasser skal oppgraderes, må passasjerer midlertidig benytte andre holdeplasser eller midlertidige etablerte holdeplasser. Vi vil informere nærmere ved de bestemte bussholdeplassene i forkant av disse arbeidene.

 

Ferdigstillelse

Fylkesvei 107 er planlagt ferdigstilt høsten 2018 og fylkesvei 156 er planlagt ferdigstilt sommeren 2019.

Entreprenør Isachsen Anlegg AS utfører arbeidet med Statens vegvesen som byggherre på vegne av Akershus fylkeskommune.

 

Vi beklager de ulempene arbeidene medfører for beboere og trafikanter i området.

 

For mer informasjon

www.vegvesen.no/Fylkesveg/gsvnesodden

Byggeleder: Torkild Åkerset,

e-post: torkild.aakerset@vegvesen.no , tlf. 419 08 434

Kontrollingeniør: Lars Oulie,

e-post: lars.oulie@vegvesen.no , tlf. 901 90 568

Fant du det du lette etter?