Nesoddens fremtid. Hva er viktig for deg? Høring av kommuneplan 2018-2042

 Nå reviderer vi kommuneplanen. Kommuneplanen er det øverste strategiske styringsdokumentet i en kommune, og består av en samfunnsdel og en arealdel. Utkastene legges nå ut på høring og offentlig ettersyn.

Kommuneplan 2018-2042 - Klikk for stort bildeKommuneplan 2018-2042

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen legger føringer for utformingen av kommuneplanens arealdel. Arealdelen konkretiserer arealbruk og forvaltning naturressursene i et langsiktig perspektiv. Samfunnsdelen er ikke juridisk bindende, men gir overordnede føringer for all kommunens virksomhet. Arealdelen med planbestemmelser og plankart er bindende for fremtidig arealplanlegging i kommunen.

Frist for innspill

Høringsfrist er 1. august 2018. Du kan gi innspill til både samfunnsdelen og arealdelen med planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser og forslag til arealbruksendringer.

Høringsdokumenter finner du her.

 

Fant du det du lette etter?