Kunngjøring av vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i området som omfattes av områdereguleringen for Flaskebekk

Orientering om vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i området som omfattes av pågående arbeid med områdeplan for Flaskebekk, planID 20160206.

 

Plan- og teknikkutvalget fattet 16.1.2018 vedtak om midlertidig forbud mot tiltak (bygge- og deleforbud) i planområdet for Flaskebekk områdeplan (PT-003/18). Vedtaket ble fattet med en varighet til og med 31.12.2018. Da forbudet er i ferd med å utgå og planarbeidet fortsatt pågår, er det behov for å forlenge det midlertidige forbudet.

 

Rådmannen ble i vedtak av 27.11.2018 (PT-132/18) gitt delegert myndighet til å fatte vedtak om midlertidig forbud mot tiltak innenfor området som omfattes av pågående reguleringsarbeid i Flaskebekk.

 

Kommunen har i vedtak av 2.1.2019 (001/19) fattet vedtak om at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i området som omfattes av pågående arbeid med områdeplan for Flaskebekk, planID 20160206.

 

              Vedtak 001/19:

I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1, nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i området som omfattes av pågående arbeid med områdeplan for Flaskebekk, planID 20160206.

 

             Midlertidig forbud mot tiltak avgrenses til å gjelde til 2.1.2020.

 

Vedtaket kan leses her (PDF, 200 kB)

 

Forbudets formål

Et bygge- og deleforbud har som formål å ivareta hensynet til forsvarlig arealutnyttelse og unngå alvorlige og/eller irreversible skader i forhold til miljøverdier, bygningsvern, landskapsvern, naturmangfold mv.

 

I Flaskebekk er det flere hensyn som en fremtidig reguleringsplan er ment å ivareta, og nye tiltak innenfor område vil spesielt nå, som reguleringsprosess pågår, vanskeliggjøre planarbeidet.

 

Klageadgang

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket innen tre uker, og senest innen 24.1.2019.

 

Klage på vedtaket, og eventuelt krav om innløsning, kan du sende til Nesodden kommune, plan og miljø, postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller til postmottak@nesodden.kommune.no

 

Kunngjøringsdato: 03.01.2019

Dato for klagefrist: 24.1.2019

 

Merk klagen med saksnummer: 16/2930

Fant du det du lette etter?