I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 sendes forslag til kommunedelplan for klima- og biologisk mangfold (KOB-planen) ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

Avløpsvann

Fra 01.01.07 ble en ny sentral endring av forurensningsloven gjeldende. Det nye regelverket gir kommunen bl.a. økt myndighet i forbindelse med påslipp til kommunens nett.

 

Nesodden kommune har derfor utarbeidet lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. Forskriften legges nå ut på åpen høring. Frist for å gi uttalelse er 06.06.17.

 

Fotomontasje Nesoddtunet

Sommeren 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Lovene pålegger kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.

 

Nesodden kommune har derfor utarbeidet lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem – kriterier og ventelister. Forskriften legges nå ut på åpen høring. Frist for å gi uttalelse er 30.04.17.

Plan- og teknikkutvalget har i møte 17.01.2017 i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-14 og §13-1 vedtatt nedlegges midlertidig forbud mot tiltak og igangsettes endring av planbestemmelser for reguleringsplanen 1/976 Bjørnemyrveien PlanID 20140182.

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-14 er det vedtatt å legge revidert reguleringsplan med plankart datert 14.06.2017, revidert 13.01.2017 og bestemmelser datert 21.06.2007, revidert 13.01.2017 ut på offentlig ettersyn.  

Fant du det du lette etter?
Login for redigering