Illustrasjon områdeplan Fagerstrand

Nesodden plan- og teknikkutvalget har i møte 28.11.2017, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å legge forslag til områderegulering for Fagerstrand sentrum ut på offentlig ettersyn/høring, med tilhørende plankart datert 17.10.2017 og reguleringsbestemmelser datert 17.10.2017.

 

Alle plandokumenter som ble lagt ut.

 

Det vil bli avholdt følgende åpent møte:

  • Tangenten, onsdag 10.01.2018, klokken 16.45-18.45.
  • Bakkeløkka ungdomsskole, tirsdag 16.01.2018, klokken 16.45-18.45.

 

Administrasjons presentasjon. (PowerPoint1). (PPTX, 2 MB)

Konsulents presentasjon: (PowerPoint2). (PPTX, 23 MB)

 

Nesodden plan- og teknikkutvalget har i møte 07.11.2017, gitt administrasjonen anledning til å legge ut forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ommenveien- Holenveien på ny høring, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.   

Nesodden plan- og teknikkutvalget har i møte 28.11.2017, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å legge forslag til områderegulering for Fagerstrand sentrum ut på offentlig ettersyn/høring, med tilhørende plankart datert 17.10.2017 og reguleringsbestemmelser datert 17.10.2017.

Ny vegang- og sykkelvei på Nesodden 2018


Nå starter Statens vegvesen arbeidet med å bygge nye gang- og sykkelveier på Nesodden. Hensikten med prosjektet er å etablere sammenhengende gang- og sykkelveiforbindelser langs fylkesvei (fv.) 107 og fylkesvei (fv.) 156, og dermed bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for gående og syklende.

Kommunal planstrategi - illustrasjon

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i en kommune. Planstrategi og planprogram for rullering av kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyre i april 2017.

 

I planstrategien gjør kommunestyret strategiske valg for utviklingen av kommunen og bestemmer hvilke planer som skal utarbeides for de neste årene. Dette skal gjøre kommunens planlegging mer målrettet.

Avløpsvann

Fra 01.01.07 ble en ny sentral endring av forurensningsloven gjeldende. Det nye regelverket gir kommunen bl.a. økt myndighet i forbindelse med påslipp til kommunens nett.

 

Nesodden kommune har derfor utarbeidet lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. Forskriften legges nå ut på åpen høring. Frist for å gi uttalelse er 06.06.17.

 

Fant du det du lette etter?