Høringer - planinnsyn (Hovedside)

Bilde av Follokart planinnsynBilde av Follokart planinnsyn I Planinnsyn vil du finne alle gjeldende planer og planer under arbeid. Du kan selv skru av og på de karttypene du ønsker. Dersom du setter på Planer under behandling, vil du få opp alle områdene hvor det pågår planarbeid.I Planinnsyn kan du følge en planprosess på veien.

- Her har du en brukerveiledning for PlanInnsyn med plandialog  (PDF, 2 MB)

Follo‐kommunene har felles kartløsning som består av flere ulike kartklienter.

Plan for helse og omsorg 2011-2020 skal rulleres.

Ny plan legges ut på høring med frist 2. januar 2019

 

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til å gjennomføre tiltak mot forurenset grunn og forurensede sedimenter på Langøyene. Tiltakene skal legge til rette for fortsatt trygg bruk av området til friluftsformål. Øyene ligger innenfor kommunegrensen til Nesodden kommune, men Oslo kommune er grunneier.

 

 

Nesodden kommune viser til reguleringsprosessen for Flaskebekk og Sjøstrand, PlanID 20160206, som ble igangsatt 20.12.2016.

 

 

 

Nesodden kommunestyre har i møte den 21.11.2018, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt områdeplan for Sunnaas, Plan ID 20120169, som vist på plankart datert 16.10.2018 med tilhørende bestemmelser datert 06.11.2018.

 

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok plan- og teknikkutvalget den 27.november 2018 å legge områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand, PlanID 20160206, som vist på plankart datert 14.03.2018, med tilhørende bestemmelser datert 23.03.2018, ut på offentlig ettersyn/høring.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Bomansvik (BB1) gnr/bnr 14/132 og 14/133.

Fant du det du lette etter?