Nesodden kommunestyre har i møte 31.05.2017, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt reguleringsplan for Skogsrudveien Gnbr 9/185, 9/190 m.fl., PlanID 20160205, som vist på plankart datert 11.04.2017 med tilhørende bestemmelser datert 26.04.2017.  

Nesodden kommunestyre har i møte 31.05.2017, i medhold av plan- og bygningsloven
§ 12-14 og § 12-12, vedtatt planendring for Skoklefald omsorgsboliger og dag- og aktivitetssenter med g/bnr 2/1487 mfl, PlanId 20110161, vist på plankart datert 09.05.2017 med tilhørende bestemmelser datert 09.05.2017.

 

Nesodden kommunestyre har i møte 31.05.2017, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og § 12-14 vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Berger Stadion, PlanId 20070120, med plankart datert 13.01.2017 og bestemmelser datert 05.05.2017. 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 sendes forslag til reguleringsplan gang- og sykkelveg strekning Spro-Fagerstrand Fv.157 ut på høring, og legges ut til offentlig ettersyn.

Plan- og teknikkutvalget har i møte 18.04.2017 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtatt utlagt til offentlig ettersyn: «Forslag til reguleringsplan for Sagstubben 18 (Bråten) gnr./bnr 23/40, 23/26 m.fl», vist på plankart datert 15.03.2017.

 

Tilhørende reguleringsbestemmelser legges ut i to alternativer, forslagsstillers alternativ, alternativ 1 datert 21.03.2017, og rådmannens alternativ, alternativ 2 datert 23.03.2017.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Skogsrudveien gnr./bnr.: 9/185, 9/190 m.fl., Fjellstrand omsorgsboliger. 

Fant du det du lette etter?
Login for redigering