I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, legges forslag til detaljregulering for Eplehagen barnehage, gnr/bnr 29/4 og 29/902, som vist på plankart datert 22.05.2016 med tilhørende bestemmelser datert 06.06.2017, ut på offentlig ettersyn/høring.

I henhold til forvaltningsloven § 37 legges forslag til lokal forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Nesodden kommune, Akershus, ut på høring/offentlig ettersyn.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, varsles oppstart av privat detaljregulering for Tømmerbakkevei 79.

Samtidig varsles paralell behandling av plan- og byggesak, jf. pbl. §§ 1-7 og 12-15.

Avløpsvann

Fra 01.01.07 ble en ny sentral endring av forurensningsloven gjeldende. Det nye regelverket gir kommunen bl.a. økt myndighet i forbindelse med påslipp til kommunens nett.

 

Nesodden kommune har derfor utarbeidet lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. Forskriften legges nå ut på åpen høring. Frist for å gi uttalelse er 06.06.17.

 

Fotomontasje Nesoddtunet

Sommeren 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Lovene pålegger kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.

 

Nesodden kommune har derfor utarbeidet lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem – kriterier og ventelister. Forskriften legges nå ut på åpen høring. Frist for å gi uttalelse er 30.04.17.