Høringer - planinnsyn (Hovedside)

Klikk for stort bildeBilde av Follokart planinnsyn I Planinnsyn vil du finne alle gjeldende planer og planer under arbeid. Du kan selv skru av og på de karttypene du ønsker. Dersom du setter på Planer under behandling, vil du få opp alle områdene hvor det pågår planarbeid.I Planinnsyn kan du følge en planprosess på veien.

- Her har du en brukerveiledning for PlanInnsyn med plandialog  (PDF, 2 MB)

Follo‐kommunene har felles kartløsning som består av flere ulike kartklienter.

Nesodden kommunestyre vedtok 30.1.2019 at forslag til endring av forskrifter om åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikke i Nesodden kommune skal  sendes ut på høring.

Nesodden kommune gjennomfører med dette offentlig høring av forslag til endringer i tre lokale forskrifter;

  • Forskrift om salgstiden for bevillingspliktig øl, Nesodden kommune. Fastsatt av Nesodden kommunestyre 26. mars 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. §3 -7.
  • Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Nesodden kommune fastsatt av Nesodden kommunestyre 18. desember 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15.
  • Forskrift om tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker, Nesodden kommune. Fastsatt av Nesodden kommunestyre 26. mars 1998 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 28 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 4-4- og § 1-12.
Tilskuddsmidler

 

Plan for psykisk helse og rus 2019-2023 er en ny plan for kommunen. Den er forankret i kommunens planstrategi og skal rulleres hvert fjerde år.

 

Planen legges ut på høring med frist mandag 22. april 2019.

Kunngjøring listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag til kommune- og fylkestingsvalget 2019 er mandag 1. april kl. 12:00. Har du spørsmål om valg eller listeforslag, ta gjerne kontakt med oss.

 

Kontaktinformasjon:
Politisk.sekretariat@Nesodden.Kommune.No

Bilde til FB

Rapporten knyttet til mulighetsstudien som har vurdert ny skolestruktur i Nesodden kommune legges nå ut på høring. Høringsperioden er satt fra 18.3.2019 til 24.4.2019, og skriftlige uttalelser må være oss i hende innen periodens utløp. Uttalelser som kommer inn etter høringsperiodens utløp kan ikke påregnes å bli tatt med i den endelige politiske sluttbehandlingen Tilsvarende gjelder for uttalelser om nye forslag eller innspill som ikke vedrører vurderingen av ny skolestruktur. Rapporten antas sluttbehandlet i kommunestyret i juni 2019.

 

Her kan du laste ned mulighetsstudien Ny skolestruktur Nesodden kommune (PDF, 19 MB)utført av arkitektfirmaet Common Ground på oppdrag fra Nesodden kommune, og rapporten Vurdering av ny skolestruktur Nesodden (PDF, 2 MB)

 

 

Det blir også arrangert to informasjonsmøter:

  • Torsdag 28. mars kl. 18.00 på Bakkeløkka skole, Fagerstrand
  • Tirsdag 2 april kl. 18.00 på Tangenten

 

Plan for helse og omsorg 2011-2020 skal rulleres.

Ny plan legges ut på høring med frist 2. januar 2019

 

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til å gjennomføre tiltak mot forurenset grunn og forurensede sedimenter på Langøyene. Tiltakene skal legge til rette for fortsatt trygg bruk av området til friluftsformål. Øyene ligger innenfor kommunegrensen til Nesodden kommune, men Oslo kommune er grunneier.

Fant du det du lette etter?