Nesodden kommunestyre har i møte 28.02.2018, i medhold av plan- og bygningslovens § 27-2, vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ommenveien - Toveien - planid. 2016-0198 .

Nesodden kommunestyre har i møte 28.02.2018, i medhold av plan- og bygningslovens § 27-2, vedtatt reguleringsplan for Bomansvik - planid. 2012-0168 .

 

 

 

Nesodden kommunestyret vedtok i møte 28.02.2018 reguleringen for Solbergskog områdeplan.

 

Målet med reguleringen er en opprydding i vann- og avløpssituasjonen for området, i henhold til vedtatt hovedplan for drikkevann og vannmiljø (2009).

 

Saksdokument

Planinnsyn

 

 

Fristen for å klage er 04.04.2018.

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket innen tre uker.

 

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

 

Klage på vedtaket, og eventuelt krav om innløsning, kan du sende til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen eller på e-post: post@nesodden.kommune.no

 

Merk klagen med saksnummer 13/917.

 

 

 

Ny vegang- og sykkelvei på Nesodden 2018


Nå starter Statens vegvesen arbeidet med å bygge nye gang- og sykkelveier på Nesodden. Hensikten med prosjektet er å etablere sammenhengende gang- og sykkelveiforbindelser langs fylkesvei (fv.) 107 og fylkesvei (fv.) 156, og dermed bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for gående og syklende.

Kommunal planstrategi - illustrasjon

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i en kommune. Planstrategi og planprogram for rullering av kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyre i april 2017.

 

I planstrategien gjør kommunestyret strategiske valg for utviklingen av kommunen og bestemmer hvilke planer som skal utarbeides for de neste årene. Dette skal gjøre kommunens planlegging mer målrettet.

Avløpsvann

Fra 01.01.07 ble en ny sentral endring av forurensningsloven gjeldende. Det nye regelverket gir kommunen bl.a. økt myndighet i forbindelse med påslipp til kommunens nett.

 

Nesodden kommune har derfor utarbeidet lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. Forskriften legges nå ut på åpen høring. Frist for å gi uttalelse er 06.06.17.

 

Fant du det du lette etter?