Plan- og teknikkutvalget vedtok i møte 18.04.2017 utlagt til offentlig ettersyn: «Forslag til reguleringsplan for Sagstubben 18 (Bråten) gnr./bnr 23/40, 23/26 m.fl». Fra vedtaket den 18.04.2017: "Området skal ha blågrønn faktor på minst 0,9", og "Området skal være bilfritt".

 

Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn fra 31.05.2017 til 31.05.2017, og i det åpne møtet ble et revidert planforslag presentert.

 

Forslagsstiller har bedt om skriftlig innspill fra naboer til det reviderte planforslaget innen 01.11.2017.

 

Nesodden plan- og teknikkutvalget har i møte 26.09.2017, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-8, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv. 157 fra Bråtenveien til Bekkevoldveien, vist på plankart datert 17.08.2017 og reguleringsbestemmelser datert 21.08.2017, ut på offentlig ettersyn/høring,

Plan- og teknikkutvalget har i møte 27.06.2017 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtatt utlagt til offentlig ettersyn: «Forslag til reguleringsplan for Bomansvik gnr./bnr 14/132, 14/133 m.fl», med tilhørende plankart datert 04.07.2017 og reguleringsbestemmelser datert 11.07.2017.

 

Kommunedelplan for klima- og biologisk mangfold (KOB-planene) ble vedtatt i kommunestyret 21.06.17.

KOB-planen skal rulleres hvert 4.år. Handlingsdelen av KOB-planen rulleres årlig som en del av budsjett- og handlingsprogrammet.


Formålet med KOB er å lage en overliggende plan for alle delplaner og strategier som omhandler klima- og biologisk mangfold.

 

Her kan du lese planen og saksdokumentene.

Plandokumentene er også lagt ut på Infosenteret i Tangenten, Kongleveien 2.

 

Vedtaket ble fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15.

Kommunal planstrategi - illustrasjon

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i en kommune. Planstrategi og planprogram for rullering av kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyre i april 2017.

 

I planstrategien gjør kommunestyret strategiske valg for utviklingen av kommunen og bestemmer hvilke planer som skal utarbeides for de neste årene. Dette skal gjøre kommunens planlegging mer målrettet.

Avløpsvann

Fra 01.01.07 ble en ny sentral endring av forurensningsloven gjeldende. Det nye regelverket gir kommunen bl.a. økt myndighet i forbindelse med påslipp til kommunens nett.

 

Nesodden kommune har derfor utarbeidet lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. Forskriften legges nå ut på åpen høring. Frist for å gi uttalelse er 06.06.17.

 

Fant du det du lette etter?