Viken fylkeskommune varsler om høring av detaljregulering for strekning på Fv.156 Bråtan- Tusse

Frogn kommune og Viken fylkeskommune inviterer til åpent informasjonsmøte om detaljreguleringsplanen.
Tid: Onsdag, 31. august 2022, kl.18.30
Sted: Frogn rådhus, Rådhusveien 6, 1443 Drøbak.

I samarbeid med Frogn kommune legger Viken fylkeskommune ut forslag til
detaljreguleringsplan «Ny fv. 156 Bråtan-Tusse», ny atkomst til Nordre Frogn og Nesodden, til
høring og offentlig ettersyn i perioden 04. juli til 15. september 2022.

 

  

Hensikten med planforslaget som ligger i Frogn kommune, er å etablere en ny veitrasé for
fylkesvei 156 mellom Bråtan og Tusse som gir bedre trafikksikkerhet og en mer stabil og
forutsigbar trafikkavvikling. Den nye veiforbindelsen vil øke framkommeligheten særlig
vinterstid og dermed være et viktig bidrag til å forbedre beredskapssituasjonen i Nordre Frogn
og Nesodden.

 

Se planforslaget på nett og kom med innspill

Planforslaget med tilhørende saksdokumenter finner du på Frogn kommunens prosjektside:
Fv. 156 Bråtan - Tusse (frogn.kommune.no)
og på Viken fylkeskommune sine nettsider: viken.no/horinger. Se vedtak fra kommunestyremøte 09.05.2022, saksnummer 59/22. Papirversjonen av dokumentene er tilgjengelig for gjennomsyn på servicetorget, Frogn rådhus, Rådhusveien 6, 1443 Drøbak.

 

Innspill eller merknader til planforslaget sendes skriftlig innen 15. september 2022:
per e-post til Frogn kommune postmottak@frogn.kommune.no eller per brev til Frogn kommune, Postboks 10, 1441 Drøbak.

 

På Frogn kommunens nettside for høringer www.frogn.kommune.no/horinger finner du også
et elektronisk skjema for å sende innspill. Merk innspillene med «Høring reguleringsplan Fv. 156 Bråtan-Tusse».

 

Har du spørsmål om planen, kontakt prosjektleder Sabrina Bayer på tlf. 48183760 eller e-post:
sabrinab@viken.no.

 

Høringsfristen er 15.09.2022