Varsling - Områderegulering for Områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand - planid 20160206

Nesodden kommune varsler endring av områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand jf. plan- og bygningslovens § 12-14. 

Informasjon om saken

Kommunestyret i Nesodden kommune fattet endelig vedtak i områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand (plan-ID 20160206) i sak KST- 111/21 den 15.desember 2021. Nå varsles endring av områdeplanen i tråd med vedtakets del B:

B.    Det igangsettes reguleringsarbeid for Flaskebekk og Sjøstrand med sikte på å innarbeide endrede reguleringsbestemmelser. Planen med bestemmelser legges snarest ut på offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningsloven § 5-2. Ved arbeidet med å endre regulerings-bestemmelser i Områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand, skal det tas sikte på å endre bestemmelsene på følgende punkter:


3.3 Bruksendring av fritidsbebyggelse
Følgende tillegg kommer til på slutten av punktet «Bruksendring tillates ikke i strandsonen eller i området med formål landbruk, natur og friluftsliv (LNF) og LNF spredt, med unntak av følgende eiendommer i Sjøstrand»:


-    Trollkleiva 10 - gnr/bnr 2/341
-    Trollkleiva 12 – gnr/bnr 2/324
-    Maristien 12 - gnr/bnr 2/640
-    Vardeveien 25 – gnr/bnr 2/191,206,337

 

I plankartet for Sjøstrand endres betegnelsen H570 til BFS01 for disse eiendommene:

-    Maristien 10, gnr/bnr 2/305
-    Vardeveien 98, gnr/bnr 2/428
-    Flaskebekkveien 24, gnr/bnr 2/280,281
 

Hva innebærer endring av reguleringsplan:

Endring av reguleringsplan skal følge planprosess i tråd med plan- og bygningsloven.   

 


Hva skal gjøres?

Vedtaket sier at det skal utredes om følgende eiendommer kan bruksendres fra fritidsbolig til helårsbolig: 

 

   
Bilde til venstre: Trollkleiva 10 - gårds- og bruksnummer 2/341
Bilde til høyre: Trollkleiva 12 – gårds- og bruksnummer 2/324

    
Bilde til venstre: Maristien 12 - gårds- og bruksnummer 2/640
Bilde til høyre: Vardeveien 25 – gårds- og bruksnummer 2/191,206,337

 

I tillegg skal det utredes om hensynssonen for bevaring H570 kan fjernes og formålet endres fra kombinert formål – bolig/fritidsbebyggelse (BAA) til boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (BFS) for følgende eiendommer. 


      
Bilde til venstre: Maristien 10, gårds- og bruksnummer 2/305
Bilde til høyre: Vardeveien 98, gårds- og bruksnummer 2/428


 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse: Flaskebekkveien 24, gårds- og bruksnummer 2/280,281

 

 

Har du innspill?

Eventuelle innspill merkes med vår referanse i saken: 22/1644, og sendes på e-post til post@nesodden.kommune.no, eller skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, innen fristen den 20.05.2022