Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Varsel om vedtak av forskrift om midlertidig sperring av Langøyene for allmenn ferdsel og opphold

Det skal i løpet av de neste par årene gjennomføres omfattende opprydningsarbeider på Langøyene i Nesodden kommune. Arbeidene på øya innebærer blant annet plombering av den gamle søppelfyllingen mellom Nordre og Søndre Langøya med nye rene masser. Langøyene vil bli tilknyttet det offentligere VA-nettet.  Deler av den eldre bygningsmassen på øya skal rives og det skal bygges opp nye toalettfasiliteter på sletta mellom øyene og på Nordre Langøya.

 

Anleggsperioden de neste par årene vil bli intensiv med stor aktivitet inne på øya og i området rundt øya.  Området mellom nordre og søndre Langøya vil være et anleggsområde og avstengt med bygge-gjerder. Det vil være stor aktivitet i sjøområdene med tilføring av masser på sjøbunn og frakt av masser til land.  Det vil ikke være mulig å komme til strendene eller fergekai.

 

Oslo Bymiljøetat, som normalt sett drifter øya, vil i anleggsperioden ha svært begrenset tilgang til bryggene på Langøyene. Det vil derfor ikke være mulig med en «normal» drift av øya. De kan bl.a. derfor ikke hente søppel. Andre driftsoppgaver som vask/tømming av toaletter (disse vil bli stengt/sanert) vil heller ikke bli utført.

 

På bakgrunn av opprydningsarbeidene som skal gjennomføres på øya, ser kommunen det som uforsvarlig å tillate opphold og ferdsel for allmenheten på øya. Kommunen har på forespørsel fra grunneier av Langøyene, Oslo kommune, besluttet å vedta lokal forskrift som forbyr allmenn ferdsel og opphold på øya inntil opprydningsarbeidene er ferdigstilt.

 

Varighet

Anleggsarbeidet er antatt å vare i 2 år fra og med 01.01.2020. Bestemmelsene i forskriften tar høyde for dette, men også forbehold om at det kan forekomme forsinkelser i arbeidet. Forskriften kan ikke vare i mer enn 5 år jf. friluftsloven § 16. Om arbeidet tar mer enn 5 år vil forskriften bli automatisk opphevet, og ville måtte vedtas på nytt om arbeidet fortsatt ikke er ferdigstilt.

 

Hjemmel

Forskriften hjemles i friluftsloven §16.

Loven åpner for at kommunen kan vedta sperring av særlig utsatt område med samtykke fra grunneier. Ett vedtak etter denne paragrafen vil være gjeldene for alle og vil derfor bli vedtatt som forskrift og ikke enkeltvedtak.

Det kommer frem av forvaltningsloven § 37. at saken skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Nesodden kommune varsler derfor om vedtagelsen av denne forskrift.

 

Uttalelse

Det er sendt ut brev til berørte organisasjoner og foreninger. Blant annet til båt- og seilforeninger og øvrige myndigheter, hvor de får mulighet til å uttale seg om forskriften.

 

Ønsker du å kommentere forskriften kan det sendes epost/brev til kommunen.

 

Merknader til forskriften merkes med vår referanse i saken: 20/66 og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på epost til post@nesodden.kommune.no

 

Frist for tilbakemeldinger settes til 20.02.2019

 

 

Vedlegg

Forslag til forskrift med sine bestemmelser (PDF, 106 kB)


Brev fra Oslo kommune ved Bymiljøetaten med forespørsel om vedtak av forskrift og bakgrunn for forespørsel (PDF, 3 MB)