Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei langs Bleksli – Alværn

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei langs Fv. 157 Bleksli – Alværn

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gang- og sykkelvei langs vestsiden av fylkesveien. I henhold til handlingsprogrammet i Trafikksikkerhetsplanen 2015-2018 for Nesodden kommune skal det prioriteres å regulere gang- og sykkelvei langs Bleksliveien. 

 

Årsaken til utvidelsen av planområdet, er at gang- og sykkelveien som opprinnelig var planlagt på østsiden, foreslås etablert på vestsiden for å unngå konflikt med drikkevannskilden. 

 

Kunngjøring fra:13.05.2020

Frist for uttalelse:10.06.2020

 

Planavgrensningen kan sees i planinnsyn

 

Eventuelle innspill merkes med saksnummer: 20/1486 og sendes på e-post til: post@nesodden.kommune.no eller via postgangen til Nesodden kommune, postboks 123, 1451 Nesoddtangen, innen 10.06.2020.