Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Søknad fra Oslo kommune om å rydde opp i forurenset grunn og forurensede sedimenter på Langøyene

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til å gjennomføre tiltak mot forurenset grunn og forurensede sedimenter på Langøyene. Tiltakene skal legge til rette for fortsatt trygg bruk av området til friluftsformål. Øyene ligger innenfor kommunegrensen til Nesodden kommune, men Oslo kommune er grunneier.

Sundet mellom nordre og søndre Langøy ble i første halvdel av 1900-tallet benyttet til avfallsfylling for Oslo kommune. Avfallsfyllingen ble avsluttet i 1948. Deretter ble avfallet tildekket og området tilrettelagt for badeplass/ rekreasjonsformål. Med tiden har avfall gradvis blitt blottlagt. Undersøkelser av området i 2013 viste høye verdier av forurensning i toppdekket på land og i sjø og det ble innført begrensninger i bruken av området.


Oslo kommune ønsker derfor å gjennomføre tiltak på land og i sjø bl.a. i form av tildekking med egnede masser. Tiltakene skal sikre at det tidligere avfallsdeponiet ikke bidrar til uakseptabel spredning av miljøgifter, hindre at mennesker kan komme i kontakt med forurensede masser og forurenset vann og hindre at mennesker utsettes for fare som følge av deponigass fra fyllingen. EBY har satt opp funksjonskrav som tiltakene skal løse og ønsker å gjennomføre prosjektet som en "totalentreprise med samspill". Detaljert utforming av tiltak vil dermed skje av entreprenør sammen med EBY og løsningene vil deretter forelegges Miljødirektoratet.


Tiltakene som velges skal være langsiktige og robuste og begrense etterfølgende vedlikeholds-behov. Tilførte masser og beplantning skal sikre biologisk mangfold.
Etter at området er sikret mot spredning av forurensning, skal det reetableres som friluftsområde.


I den sørvestre bukta skal sandstranden beholdes. I den nordøstlige bukta skal det etableres ny Ruterkai, servicekai og fortøyningsmuligheter for småbåter.


Vann- og avløpsetaten i Oslo har et pågående prosjekt om å legge nye vann- og avløpsledninger fra fastlandet til noen av øyene i Oslofjorden, bl.a. Langøyene. Ilandføring av ledningen vil være i nordøst.


Det er planlagt å gjennomføre tiltaket fra høsten 2019 til og med våren 2021. Målet for prosjektet er å åpne øya for publikum sommeren 2021.


Høringsfrist: 11. januar 2019.


Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på
http://www.miljodirektoratet.no/horing2013-1131 .


Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet med «2013-1131».


I tillegg er saksdokumentene tilgjengelige for gjennomsyn hos Nesodden kommune, Tangenten, Kongleveien 2, 1451 Nesoddtangen og hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Christian Kroghs gate 16, 0186 Oslo.


Saksdokumentene er videre tilgjengelige på:
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/langoyene/#gref