Plan for helse og omsorg 2019 - 2027

Plan for helse og omsorg 2011-2020 skal rulleres.

Ny plan legges ut på høring med frist 2. januar 2019


Planen skal være et politisk og administrativt grunnlag for å planlegge en langsiktig og bærekraftig utvikling av kommunens helsetjenester. Fokus på tidlig innsats, frivillighet og egenmestring er viktig for å klare å imøtekomme fremtidens behov for helsetjenester. Helhetlig og koordinert pasientforløp krever god samhandling intern og eksternt.


Planen omfatter kommunale helse- og omsorgstjenester for voksne, og avgrenses mot områder som rus, psykisk helse, habilitering, demensomsorg og integrering og mangfold. For disse områdene utarbeides egne planer.


Høringsperioden er satt til 2. januar 2019 og skriftlige uttalelser må være oss i hende innen periodens utløp.


Uttalelser som kommer inn etter høringsperioden kan ikke påregnes å bli tatt med i den endelige sluttbehandlingen av planen. Tilsvarende gjelder innspill som ikke vedrører planforslaget. Planen antas sluttbehandlet i kommunestyret i januar 2019.


Her er lenken til høringsutkastet:


Høringsuttalelser sendes helst digitalt til margunn.hetlelid@nesodden.kommune.no

eller postmottak@nesodden.kommune.no.


Uttalelser kan også sendes til


Nesodden kommune
v/ Margunn Hetlelid
Pb. 123
1451 Nesoddtangen


Alle høringsuttalelser bes merket med saksnummer 12/454 og undertegnes med fullt navn. Høringsuttalelsene er ikke unntatt offentlighet.


Eventuelle uklarheter/spørsmål kan rettes til Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling ved Margunn.Hetlelid: tlf. 66 96 43 34 margunn.hetlelid@nesodden.kommune.no