Oppstart av detaljreguleringsplan for Solglimt og Granly på Spro

Skaara Arkitekter varsler oppstart av planarbeid med detaljregulering for eiendommene gnr. 26 bnr. 170 og 185 m.fl., på vegne av forslagstiller Harald Jodalen. Varsel om oppstart er i tråd med plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8.

 

Hensikten med planen

Målet med reguleringsarbeidene er å tilrettelegge for totalt fire nye eneboliger på de to eiendommene. Eiendommene ligger mellom nordre og søndre Spro, med adresse Ishusveien 20 og Sproveien 197. Planarbeidet innebærer en detaljregulering med plassering av bygningsvolumer og tilhørende løsning av adkomst. Planområdet har fått navn Solglimt og Granly og plan-ID 220218.

 

Tiltaket anser ikke utløse krav om konsekvensutredning eller krav til planprogram.

 

Innspill

Har du innspill eller merknader til dette varselet? Innspill og merknader kan sendes på epost til merknader@skaara.no eller per post til Skaara Arkitekter AS, Drammensveien 130c, 0277 Oslo.

 

Frist for innspill er satt til 14.08.22.