Oppstart av detaljreguleringsplan for Øvreveien 42 på Flaskebekk

1.2.3.. Sivilarkitekter varsler oppstart av planarbeid med detaljregulering for eiendommen gnr. 2 bnr. 188 på vegne av forslagsstiller Carina Slåttun og Bengt Andre Eikaas. Samtidig varsles parallell behandling a v plan- og byggesak. Varsel om oppstart er i tråd med plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8.

 

 

Hensikten med planen

Målet med reguleringsarbeidene er å fastsette rammene for en enebolig, sikre adkomst til bakenforliggende eiendommer, samt sikre felles renovasjon. Viktige problemstillinger er plassering av hus og tilpasning til omkringliggende bygninger, hvorav tre nabohus er regulert til bevaring. Planområdet har fått navn Øvreveien 42 og plan-ID 220226.

Tiltaket anses å ikke utløse krav om konsekvensutredning eller krav til planprogram.

 

Innspill

Har du innspill eller merknader til dette varselet? Innspill og merknader kan sendes på e-post til arild.eikaas@123-sivilarkitekter.no eller per post til 1.2.3… Sivilarkitekter AS, Strøket 1, 1383 Asker.

 

Frist for innspill er satt til 09.09.22.