Offentlig ettersyn/høring av forslag til områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand - forlenget frist til 27.04.2021

Kommunestyret vedtok i møte 27.01.2021 å legge ut forslaget til områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand, datert 27.01.2021 ut på offentlig ettersyn/høring jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbedring av vann- og avløpssituasjonen i området, samt å avklare bevaringshensyn innenfor planområdet.

 

Du kan lese mer i den kartbaserte veiledningen til planforslaget under. I veiledninger kan du trykke deg gjennom lag som viser planavgrensning, arealformål, hensynssoner og SEFRAK-registrerte bygg i området.

 

 Kartbasert veiledning 

 

Reviderte saksdokumenter finner du her: 

Les plandokumentene her

Digitalt åpent plankontor

I forbindelse med høring av planforslaget vil saksbehandler være tilgjengelig for å svare på spørsmål torsdager fra 04.03.2021 kl. 14:00 til 15:00. Andre tidspunkt kan avtales ved henvendelse til marit.askbo@nesodden.kommune.no.

 

Lenke til digitalt plankontor:  https://whereby.com/åpent-plankontor

 

 

Skriftlige merknader til saken - frist forlenget

På grunn av en feil ved ekspedering av høringsbrevet til innbyggerne innenfor planområdet utsettes frist for innspill til 27.04.2021. Merknader til planforslaget merkes med vår referanse i saken: 16/2930 og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no.

 

Papirkopi av planforslaget kan fås ved å oppgi saksnummer til post@nesodden.kommune.no eller ved å ringe 66964400