Offentlig ettersyn/høring av detaljregulering for Brattbakken/Skaugumvei

I medhold av plan og bygningsloven §12-10 har det blitt vedtatt å legge forslag til detaljregulering av Brattbakken/Skaugumvei ut på offentlig ettersyn/høring

Klikk for stort bilde 

Forslaget til reguleringsplan har til hensikt å endre formål for den del av veiene Brattbakken og Skaugumvei som i dag er offentlig formål, til privat formål. Veiene er i dag opparbeidet og driftet i privat regi. Brattbakken er imidlertid for bratt etter kommunens veinormal. Det er derfor formålstjenlig at veiene reguleres som kjørevei (privat vei).

 

I tillegg til formålsendringen fra offentlig til privat vei, innebærer planforslaget en endring av formål turveg/veg i søndre del av Brattbakken, til privat kjørevei. Dette gjøres for å sikre tilstrekkelig adkomst til boliger, samt er en forenkling av kartet.

 

Til slutt innebærer planforslaget en endring av byggegrense, målt fra senter vei, mellom Skaugumvei og eiendom gnr. 29 bnr. 22, fra ti til åtte meter. Kommunen bruker åtte meter som standard for private veier i liknende strøk som Skaugumvei.

 

Dokumentene for reguleringen er lagt ut på planinnsyn

 

Eventuelle innspill merkes med referanse 18/1748 og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no innen 12.03.2020.