Offentlig ettersyn av planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2046

Formannskapet i Nesodden kommune vedtok i møte den 17.03.2021, å sende forslag til planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2046, på offentlig ettersyn/høring. Planprogrammet beskriver formålet for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, forventninger og føringer for planarbeidet, fokusområder og kunnskapsgrunnlag, og opplegg for medvirkning og fremdrift for planprosessen.

 

Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2046

 

Formannskapets behandling av forslag til planprogram

 

Medvirkning

 

Skriftlige innspill

Om du har innspill til forslaget til planprogram, ønsker vi å høre fra deg. Innspill til planprogrammet merkes med vår referanse i saken: «21/1090», og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no.

 

Frist for å sende innspill er 7. mai 2021.

 

Åpent plankontor

Det vil avholdes åpent plankontor digitalt hver torsdag mellom klokken 14.00 og 15.00. Om du har noen korte spørsmål eller kommentarer er det bare å kontakte oss på lenken under.

 

 Lenke til åpent plankontor 

 

Digitalt folkemøte

Det vil avholdes et digitalt folkemøte i løpet av høringsperioden for planprogrammet. Dato for møtet vil annonseres på hjemmesiden etter påske.

 

Fokusgrupper - vil du være med?

I forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen opprette fokusgrupper. Dette er en medvirkningsmetode hvor folk fra kommunen, innbyggere, næringsaktører, interesseorganisasjoner og andre samles til jevnlige møter hvor man diskuterer ett eller flere tema knyttet til en plan. Målet er at ulike personer med ulik bakgrunn og ulik innfallsvinkel sammen dykker ned i et tema for å diskutere dagens situasjon, muligheter, utfordringer og hvordan man ønsker at det skal bli i framtiden. Fokusgruppen vil møtes ca. en gang i måneden i starten. Alle forberedelser, møteinnkallinger, referatskriving osv. gjøres av kommunen. Alle møter vil foregå digitalt.

 

Temaene som er aktuelle å diskutere i denne planen er:

  • Samarbeid - Hvordan kan kommunen bli bedre på samarbeid internt og eksternt?
  • Bærekraftig samfunnsutvikling - Hvordan kan Nesodden ta vare på sitt særpreg, men samtidig være bærekraftig økonomisk, sosialt og miljømessig?
  • Klima, miljø og naturmangfold - Hvordan kan Nesodden redusere sine utslipp og ta vare på naturen og det biologiske mangfoldet?
  • Leve hele livet - Hvordan kan Nesodden være en kommune for alle, og hva kan vi gjøre for å håndtere eldrebølgen på en god måte?
  • God oppvekst - Hvordan kan Nesodden bli bedre på å sikre at barn og unge får en god oppvekst?

 

Om du har lyst til å være med i en slik gruppe, ber vi deg om å ta kontakt med oss på e-post, på e-postadressen over. Merk emnet i e-posten med "21/1090 - fokusgruppe". Gjerne presiser hvilke tema du er spesielt interessert i.

 

Om mange ønsker å delta i fokusgruppene vil vi avholde en loddtrekning på hvem som blir med..