Offentlig ettersyn av planprogram for Kommuneplanens arealdel 2022-2046

Formannskapet i Nesodden kommune vedtok i møte den 17.03.2021, å sende forslag til planprogram for Kommuneplanens arealdel 2022-2046, på offentlig ettersyn/høring. Planprogrammet beskriver formålet for arbeidet med kommuneplanens arealdel, forventninger og føringer for arbeidet, sentrale tema og rammer for planen, samt en medvirknings- og fremdriftsplan for prosessen.

Klikk for stort bilde 

Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2022-2046

 

Formannskapets behandling av forslag til planprogram

 

Medvirkning

 

Skriftlige innspill

Om du har innspill til forslaget til planprogram, ønsker vi å høre fra deg. Innspill til planprogrammet merkes med vår referanse i saken: «21/1091», og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no.

 

Frist for å sende innspill er 7. mai 2021.

 

Åpent plankontor

Det vil avholdes åpent plankontor digitalt hver torsdag mellom klokken 14.00 og 15.00. Om du har noen korte spørsmål eller kommentarer er det bare å kontakte oss på lenken under.

 

 Lenke til åpent plankontor 

 

Digitalt folkemøte

Det vil avholdes et digitalt folkemøte i løpet av høringsperioden for planprogrammet. Dato for møtet vil annonseres på hjemmesiden etter påske.

 

Fokusgrupper - vil du være med?

I forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel skal kommunen opprette fokusgrupper. Dette er en medvirkningsmetode hvor folk fra kommunen, innbyggere, næringsaktører, interesseorganisasjoner og andre samles til jevnlige møter hvor man diskuterer ett eller flere tema knyttet til en plan. Målet er at ulike personer med ulik bakgrunn og ulik innfallsvinkel sammen dykker ned i et tema for å diskutere dagens situasjon, muligheter, utfordringer og hvordan man ønsker at det skal bli i framtiden. Fokusgruppen vil møtes ca. en gang i måneden i starten. Alle forberedelser, møteinnkallinger, referatskriving osv. gjøres av kommunen. Alle møter vil foregå digitalt.

 

Om du har lyst til å være med i en slik gruppe, ber vi deg om å ta kontakt med oss på e-post, på e-postadressen over. Merk emnet i e-posten med "21/1091 - fokusgruppe". Gjerne presiser hvilke tema du er spesielt interessert i.

 

Om mange ønsker å delta i fokusgruppene vil vi avholde en loddtrekning på hvem som blir med.

 

Masseforvaltning

Som en del av kommuneplanens arealdel vil kommunen lage en strategi for massehåndtering i kommunen. Formålet med planen er å redusere miljø- og samfunnsbelastningen knyttet til mellomlagring, transport og uttak av nye masser. Det finnes stor usikkerhet for hvilket behov det vil være for mellomlagring på Nesodden i fremtiden. Det vil uansett være fornuftig å ha utredet potensielle områder, skulle behovet oppstå.

 

Det foregår i dag ulovlig mellomlagring og deponering av både rene og forurensede masser flere steder i kommunen. De fleste tilfellene skyldes at det ikke finnes gode lokale alternativer for lovlig lagring, som både kommunen og private aktører kan benytte seg av. 

 

Aktuelle områder for mellomlagring

I utgangspunktet virker det hensiktsmessig å utrede muligheten for mellomlagring av masser på kommunens arealer nord for Teigen avfallstasjon. En slik utredning vil innebære hydrogeologiske undersøkelser, krav til infrastruktur, nærhet til boligområder eller viktige natur- og friluftsområder. 

 

Private grunneiere inviteres derfor til å komme med forslag om mellomlagring på egen eiendom. Om du eier en eiendom som kan egne seg for mellomlagring av masser, ber vi om at du sender et innspill til e-postadressen over, og merker den med "21/1091 - Masseforvaltning". Gjerne inkluder litt informasjon om eiendommens plassering, bruk og topografi.