Kunngjøring om oppstart av områdeplan for Tangen sentrum

*Fristen for innspill utsettes til 19.august 2022*

Hva er en områderegulering? 
En områderegulering styrer arealutviklingen i et større område og gir rammer for utviklingen. Sluttresultatet er et juridisk bindende arealkart og reguleringsbestemmelser, en planbeskrivelse og nødvendige utredninger.

 

Hva er et planprogram? 
Når en plan kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides en konsekvensutredning sammen med planen. Dette planforslaget krever konsekvensutredning og planprogram. Dette planprogrammet er derfor det første leddet i planprosessen.

 

Planprogrammet gir planfaglige anbefalinger for blant annet offentlig-rom-struktur, arealbruk, utnyttelse og byggehøyder. I tillegg beskriver planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, forventninger og føringer, fokusområder og kunnskapsgrunnlag, og opplegg for medvirkning og fremdrift for planprosessen.

 

 

Planprogrammet og sakens dokumenter finner du under. 

 

Saksdokumenter

 

Skriftlige innspill
Om du har innspill til forslaget til planprogram, ønsker vi å høre fra deg. Innspill til planprogrammet merkes med vår referanse i saken: «18/3268», og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no.

 

Frist for å sende innspill utsettes til 19.august 2022.  

 

Åpent plankontor
Det vil avholdes åpent plankontor digitalt hver torsdag mellom klokken 14.00 og 15.00. Om du har noen korte spørsmål eller kommentarer er det bare å kontakte oss gjennom lenke som legges ut her. 
 

Åpent plankontor

 

Åpent plankontor utgår 10. mars på grunn av sykdom. 

 

Digitalt folkemøte
Det vil avholdes et digitalt folkemøte i løpet av høringsperioden for planprogrammet. Dato for møtet vil annonseres på hjemmesiden.


 
Fokusgrupper - vil du være med?
I forbindelse med utarbeidelsen av områdeplanen for Tangens sentrum skal kommunen opprette fokusgrupper. Dette er en medvirkningsmetode hvor folk fra kommunen, innbyggere, næringsaktører, interesseorganisasjoner og andre samles til jevnlige møter hvor man diskuterer ett eller flere temaer knyttet til en plan. Målet er at ulike personer med ulik bakgrunn og ulik innfallsvinkel sammen dykker ned i et tema for å diskutere dagens situasjon, muligheter, utfordringer og hvordan man ønsker at det skal bli i framtiden. Fokusgruppen vil møtes ca. en gang i måneden i starten. Alle forberedelser, møteinnkallinger, referatskriving osv. gjøres av kommunen. Møtene vil foregå enten digitalt eller fysisk.

 

Temaene som er aktuelle å diskutere i denne planen kan være:
•    Skolene i sentrum – sambruk og flerbruk
•    Skolens utearealer – utforming og funksjoner
•    Tangenstien – trase, funksjoner og stien som arena for kulturformidling, turisme og aktivitet
•    Idrett og aktivitetsflater
•    ….?

 

Listen er ikke uttømmende, og vi tar gjerne imot innspill til tema. 

 

Om du har lyst til å være med i en slik gruppe, ber vi deg om å ta kontakt med oss på e-post, på e-postadressen over. Merk emnet i e-posten med "18/3268 - fokusgruppe". Gjerne presiser hvilke tema du er spesielt interessert i.