Kunngjøring om oppstart av områdeplan for Munkerud næringsområde – Planprogram

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med områderegulering for Munkerud næringsområde i Nesodden kommune, Plan-ID 20220228.

 

Planområdet utgjør ca. 302,5 daa, og formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringsetablering på Munkerud i forlengelse av eksisterende næringsområde i vest.

Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning eller planprogram, jf. plan- og bygningsloven § 4-1.

 

I tillegg til kunngjøring via kommunens nettside, blir oppstart kunngjort via annonse i Amta 14.12.2022. Grunneiere, naboer og berørte parter varsles direkte.

 

Planprogrammet og sakens dokumenter som skal høres finner du her: 
https://www.arealplaner.no/nesodden3023/arealplaner/254

 

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet merkes med vår referanse i saken «22/3417», og sendes til post@nesodden.kommune.no eller per post til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen. Spørsmål om planarbeidet kan rettes til samme adresse.

 

Forlenget innspillsfrist

Frist for å sende innspill er forlenget til 21.02.2023.

 

Bemerkninger vil bli referert og kommentert når saken legges fram til politisk behandling.