Kunngjøring om oppstart av detaljreguleringsarbeid for Bomansvik nord

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Bomansvik nord, gnr/bnr 14/132 og 13/1, m.fl., i Nesodden kommune.

Planområdet utgjør ca. 20daa, og formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligutbygging med tilhørende infrastruktur, turdrag og utearealer. Det planlegges rekkehus og/eller kjedede eneboliger. Forslaget er i tråd med områdeplan Bomansvik, og arbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning eller planprogram, jfr. Plan- og bygningslovens § 4-1.

 

Klikk for stort bilde 

I tillegg til kunngjøring via kommunens nettside, blir oppstart kunngjort via annonse i Amta 05.02.2021. Grunneiere, naboer og berørte parter varsles direkte.

 

Saksdokumentene kan du finne her.

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Grindaker AS, firmapost@grindaker.no, +47 23 11 34 40.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til firmapost@grindaker.no eller per post til: Grindaker AS, Pb 1340 Vika, 0113 Oslo, merket med «Bomansvik nord». Frist for innspill: 05.03.2021

Bemerkninger vil bli referert og kommentert når saken legges fram til politisk behandling.