Kunngjøring eiendomsskatt

Kunngjøring av eiendomsskatt for næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum samt særskilt skattegrunnlag 2020

 

Vedtak

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 117/19 den 11.12.2019 kunngjøres utskrivning av eiendomsskatt og den vedtatte skattesats for skatteåret 2020.

 

I medhold av lov av 6. juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt til kommunane §§ 2 og 3 bokstav d) skrives det ut eiendomsskatt på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum i hele kommunen. Videre skrives det ut skatt på særskilt skattegrunnlag, jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første punktum. Den generelle eiendomsskattesatsen som skal gjelde for skattepliktige eiendommer samt for særskilt skattegrunnlag er fastsatt til 5,5 promille.

 

Skatteliste

Skatteliste for de skattepliktige eiendommene samt utskilt særskilt skattegrunnlag fra tidligere verk og bruk, berørt av lovendringer fra 2019, blir lagt ut til offentlig ettersyn etter eiendomsskatteloven § 15. Listen legges på kommunens sider og skal ligge tilgjenglig i 3 uker regnet fra og med 1. mars 2020.

 

Skattelisten finner du her: 

 

Skatteseddel/faktura og betaling

Skatteseddel og faktura blir sendt ut separat, jfr eiendomsskatteloven § 14 siste ledd.
Skatten forfaller i 4 terminer – hhv. 25. mars, 25. juni, 25. september og 25. desember 2020.

 

 

Klage

Klage på vedtatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere, jf eiendomsskatteloven § 19.

Klagen må sendes skriftlig innen 6 uker fra 1. mars 2020, dvs 12. april 2020.

 

Adresse:
Nesodden kommune 
Eiendomsskattekontoret
Postboks 123
1451 Nesoddtangen

 

Det gjøres oppmerksom på at eiendomsskatten skal betales til forfall og med de beløp som opprinnelig er fastsatt, selv om skatten er påklaget, jfr eiendomsskatteloven § 25.

 

Har du spørsmål?

Henvendelser rettes til Nesodden kommune, v/Eiendomsskattekontoret 
Telefon: 66 96 43 00