Kunngjøring av vedtak av kommunedelplan for kulturminner og bevaring

Nesodden kommunestyre har i møtet den 27.04.2022, i medhold av plan- og bygningsloven §11-15, vedtatt kommunedelplan for kulturminner og bevaring.

 

  

Hensikten med kulturminneplanen er å ta vare på et representativt utvalg kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i kommunen, til glede og nytte for nåtidens innbyggere og fremtidens generasjoner. Planen skal, gjennom informasjon og formidling, fremme forståelse og interesse for kulturarven i kommunen.

 

Plandokumentene kan du lese her:

 

 

Plandokumenter

 

 

Vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages.