Kunngjøring av vedtak av detaljregulering for Bjørnemyrveien 15

Nesodden kommunestyre har i møtet den 26.04.2023, i medhold av plan- og bygningsloven §12-12, vedtatt detaljregulering for Bjørnemyrveien 15 (plan-ID 20200218).

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for to boligblokker på 4 etasjer i Bjørnemyrveien 15, eiendom gnr. 1 bnr. 721. Tomten er i dag bebygd av en tomannsbolig med tilhørende garasjer. Forslag til detaljregulering legger opp til 33 boliger, med felles parkeringskjeller i Bygg B og felles uteoppholdsareal med lekeplass. 

 

Plandokumentene kan du lese her:

Plandokumenter 

 

Eventuelle klager:

De som er berørt av planen eller har annen rettslig klageinteresse kan påklage kommunestyrets vedtak iht. plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9, samt forvaltningslovens kap. VI.

Klage på reguleringsvedtak skal etter kommunenes delegeringsvedtak forelegges plan- og byggesaksutvalget. Hvis utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken frem for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket. Hvis ikke utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, avgir utvalget uttalelse og sender saken til Statsforvalteren i Oslo og Viken som avgjør klagen.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nesodden kommune, og må fremsettes innen 3 - tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

 

Eventuelle klager eller krav merkes med vår referanse i saken: 20/513, og sendes på e-post til post@nesodden.kommune.no, eller skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen. Eventuell klage må sendes til Nesodden kommune innen 3 uker.

 

Klagefrist: 31.05.2023