Kunngjøring av kommuneplanens samfunnsdel 2021-2046

Kommunestyret i Nesodden kommune vedtok den 26.01.2022, i henhold til plan- og bygningsloven §11-15, kommuneplanens samfunnsdel 2021-2046

Planen gir retninger og føringer for kommunens samlede utvikling. Det tas stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Planen skal i tillegg legges til grunn og reflekteres i alle kommunens delplaner og temaplaner, og den er retningsgivende for hvordan kommunens arealer forvaltes i kommuneplanens arealdel.

 

Plandokumentene kan du lese her:

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2046

 

Kommunestyrets behandling av samfunnsdelen

 

Link til saksdokumenter

 

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.