Kunngjøring av forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2046

Formannskapet i Nesodden kommune vedtok i møte den 11.05.2022, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14, å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2046 på offentlig ettersyn/høring. Planforslaget ligger på høring fra 25.05.2022 - 25.08.2022.

Formålet med kommuneplanens arealdel er å vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planen viser hovedtrekkene i arealdisponeringen, samt rammer og betingelser for tiltak og arealbruk. Planen beskriver hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene, og er derfor styrende for kommunens områdeplaner, detaljplaner og byggetiltak.

    

Plandokumentene kan du lese her:

 

Planregister

 

Formannskapets behandling av planforslaget kan du lese her:

 

Politisk behandling

 

Medvirkning

Kommunen har holdt to informasjonsmøter om planen.

Se presentasjonen fra møtene her  (PDF, 2 MB)

 

Frist for innspill

Har du innspill til kommuneplanens arealdel? Skriftlige innspill kan sendes til post@nesodden.kommune.no og merkes med 21/1091. Frist for innspill er 25.08.2022.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med saksbehandler på catherin.secher@nesodden.kommune.no

 

NB! Plankartene finnes i stort format hengende på Tangenten. Gå inn hovedinngangen, gå rett fram og deretter til høyre før atrium.