Kunngjøring av fastsatt planprogram for områdeplan for Tangen sentrum

Kommunestyret i Nesodden kommune fastsatte den 09.11.2022, i henhold til plan- og bygningsloven §12-9, planprogram for områdeplan for Tangen sentrum med Tangenstien (alternativ A).

 

Hensikten med planprogrammet er å gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet er en «plan for planen» og skisserer hva områdeplanen skal inneholde og prosessen for hvordan områdeplanen skal utarbeides.


 

Planbehandlingen kan du finne i kommunens planregister via følgende lenke:

Planprogrammets dokumenter

 

Fastsetting av planprogram kan ikke påklages.