Kunngjøring av fastsatt planprogram for kommunedelplan for Fagerstrand sentrum og området langs sjøen

 

Kommunestyret i Nesodden kommune vedtok i møte den 22.03.2023 planprogram for kommunedelplan for Fagerstrand sentrum og området langs sjøen. Det betyr at planprogrammet nå er fastsatt.

 

Kommunedelplanen skal legge rammene for at utviklingen som skjer på Fagerstrand skal bidra til at delene av Fagerstrand knyttes tettere sammen, blir lettere tilgjengelige og at Fagerstrand i enda større grad oppleves som ett samlet sted. Kommunedelplanen skal legge rammene for at eksisterende funksjoner kan endres i et lengre perspektiv, slik at ny infrastruktur tilpasses både dagens og fremtidens behov. Eksempelvis kan det bety at kommunedelplanen skal sikre at det avsettes nok arealer til en fremtidig rutebåt og kollektivtransport.

Sakspapirer til politisk behandling finner du her:

 

Politisk behandling

 

Planprogrammet og medfølgende dokumenter finner du i arealplaner.no (lenke under):

 

Sakens dokumenter

 

Fastsetting av planprogram kan ikke påklages.