Kunngjøring av endringer av områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand etter klagebehandlinger

Kommunestyret på Nesodden vedtok områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand (plan-ID 20160206) 15. desember 2021. Det kom 12 klager til vedtak av planen, som er behandlet i separate saker i perioden november 2022 - mars 2023. Endringene til områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand kunngjøres nå, og sakene oversendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig behandling. 

Saker som medfører endring av områdeplanen: 

I tre saker har kommunestyret og plan- og byggesaksutvalget i Nesodden kommune vedtatt at områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand (plan-ID 20160206) skal endres. Følgende eiendommer omfattes av endringene: 

 

Næringsparkering i Maristien
Kommunestyret vedtok i sak 086-22 at områdeplanens bestemmelser skal endres slik at bruk i tråd med formålet i områdeplanen til næringsparkering kan gjennomføres. Det betyr at kravet til snuplass på parkeringsplassen fjernes.

Dette vedtaket berører to egne klagesaker som ikke er tatt til følge i plan- og byggesaksutvalget:


PB-058-22 (Maristien 5)
PB-059-22 (Vardeveien 85)
 

Flaskebekkveien 68

Kommunestyret vedtok i sak 087/22 at områdeplanens bestemmelser skal endres slik at eiendommen kan bebygges på bestemte vilkår. Oppfylles disse kravene, deriblant krav om geotekniske undersøkelser, gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse og krav om stedstilpasning m.m. Utnyttelsen (BYA) økes fra 16 % til 29 %. Bestemmelsenes punkt 4.1, 4.2 og 5.1.1 er endret. 

 

Vardeveien 55

Kommunestyret vedtok i sak 010/23 at områdeplanens bestemmelser skal endres slik at utnyttelsen på eiendommen % BYA økes fra 16 % til 35 %.

 

 

Saker som ikke medfører endringer av områdeplanen: 

I fem saker har plan- og byggesaksutvalget ikke tatt klagene til følge:

Kavringstrandveien 14 og 16 Sak 055/22

Vardeveien 81 Sak 056/22

Maristien 5 Sak 058/22

Vardeveien 85 Sak 059/22 

Flaskebekkveien 9 Sak 060/22


 

Saker som ble avist: 

I følgende saker er klagene avist på bakgrunn av at det er klaget på en prosessledende avgjørelse, som det ikke er klageadgang på jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd tredje punktum, jf. § 28 første ledd. Disse sakene oversendes derfor ikke til Statsforvalteren i Oslo og Viken.  

Beboeraksjonen Nesodden

Vardeveien 60

Trollkleiva 29

Vardeveien 11

 

 

Plandokumenter

Endringene medfører ingen endringer til plankartet og planbeskrivelsen oppdateres etter Statsforvalteren i Oslo og Viken har behandlet klagesakene. Endrede bestemmelser til områdeplanen finner du ved å følge lenken under:

 

Arealplaner

 

 

Klageadgang

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. Det er kun forhold som direkte berøres av vedtakene som kan påklages. For klager som berører andre forhold i områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand gikk klagefristen ut da endelig vedtak av planen ble kunngjort i januar 2022.

 

Eventuell klage leveres til kommunen, via post@nesodden.kommune.no og merkes med saksnr. 16/2930. Hvilket vedtak det klages over og hvilken endring av vedtaket som ønskes må fremgå av klagen. Hvilket grunnlag klagen bygger på bør fremgå av klagen, jf. forvaltningsloven § 32.

 

Fristen for å klage på vedtaket er 26.05.2023 (fire uker varsling), jf. forvaltningsloven § 29 første ledd første punktum.

 

Ved spørsmål ta kontakt med Nesodden kommune på e-post: post@nesodden.kommune.no