Kunngjøring av endelig vedtak - kommunal planstrategi 2019-2023

Kommunestyret i Nesodden kommune vedtok den 02.09.2020 «Kommunal planstrategi 2019-2023» jf. pbl §10-1 (ref. 085/20).

Planstrategien drøfter kommunens samfunnsmessige og organisatoriske utviklingstrekk som grunnlag for å vurdere hvilket planbehov kommunen har i denne kommunestyreperioden. Planstrategien er i seg selv ikke en plan, men er å regne som en behov- og evalueringsstrategi. Det vil si at planstrategien legger opp en strategi for hvilke planer kommunen har behov for å utarbeide, rullere eller avvente for valgperioden. Planstrategien skal vedtas av kommunestyret minst én gang hver valgperiode og senest ett år etter konstituering av nytt kommunestyre. En planstrategi har med dette en virkningstid på fire år, før ny planstrategi må utarbeides og vedtas.

 

Det er ikke mulighet for å klage på vedtaket av den kommunale planstrategien.

 

Planstrategien finner du her

 

Vedtakspapirer finner du her