Informasjon om koronavirus i Nesodden kommune

Kunngjøring av endelig vedtak - Bomansvik områdeplan - BB1

Nesodden kommunestyre har i møte den 27.05.2020, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt Områdeplanen for Bomansvik felt BB1 (planID 20100155 ), som vist på plankart datert 11.02.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 11.02.2020.

Saken gjaldt lukking av innsigelse til områdeplan Bomansvik. Den 16.10.2014 behandlet kommunestyret områdeplan for Bomansvik.  I møtet ble det gjort endring av arealformålet innenfor deler av BB1, gnr. 14 bnr. 132, som medførte konflikt mellom boligformål og hensynssonen rundt de automatisk fredede kulturminnene. Endringen var i strid med Riksantikvarens vilkår for godkjennelse av planen.

 

Endringen ble ikke lagt ut på offentlig ettersyn.

 

Viken fylkeskommune påklaget vedtaket og kommunens vedtak ble delvis opphevet.

 

Den 29.08.2018 ble endringen lagt ut på begrenset høring. Viken fylkeskommune fremmet administrativ innsigelse til endringen. Begrunnelsen var at boligformål lå innenfor hensynssonen til de automatisk fredede kulturminnene. 

 

Etter en dialog mellom kommunen, fylkeskommunen og tiltakshaver har man kommet til enighet om at kulturminnene kan søkes frigitt. Dette er bekreftet i mail datert. 08.04.2019. 


For en bedre tilpassing av boligområdet er det gjort en mindre formålsjustering mellom bolig og LNF. Justeringen har ikke medført endring av størrelsen på LNF-området. Dette var på begrenset høring 19.07.2019 til 23.08.2019.

 

Plandokumenter og tilgang til kommunekartet kan sees i Planinnsyn 

Saksdokumenter fra kommunstyret den 27.05.2020

 

Kunngjøringsdato: 17.06.2020.

Dato for klagefrist: 08.07.2020.

 

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9 jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Nesodden kommune, plan, postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på  e-post: post@nesodden.kommune.no, senest 3 uker etterdenne kunngjøringen.

 

Eventuell klage merkes med vår referanse i saken: 10/2500.