Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Kunngjøring av endelig vedtak av områdereguleringsplan for Flaskebekk og Sjøstrand

Bakgrunn for saken:
Planarbeidet har pågått siden 2008, og har hatt som mål å gi innbyggere en tilfredsstillende vann- og avløpssituasjon, samt å bevare kulturmiljøet i området. Områdeplanen er nå endelig vedtatt. 

Kommunestyret i Nesodden kommune vedtok den 15.12.2021, i henhold til plan- og bygningsloven §12-12, områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand, PlanID 20160206, vist på plankart og datert 12.11.2021, og reguleringsbestemmelser datert 16.12.2021 med følgende vedtak:

 

 

KST- 111/21 Vedtak:
A.    Områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand, plan-ID 20160206, med plankart og bestemmelser datert 12.11.2021 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12, med følgende rettelser:

 

3.12 Vann- og avløpsanlegg
Formuleringen «høy arkitektonisk kvalitet» tas ut og erstattes med «stedstilpasset arkitektur». 
3.15 Byggegrense og frisiktsoner mot fylkesvei
«Vardeveien» erstattes med «Vardenbakken» slik at reguleringsbestemmelsene blir i overensstemmelse med reguleringskartet.

 

B.    Det igangsettes reguleringsarbeid for Flaskebekk og Sjøstrand med sikte på å innarbeide endrede reguleringsbestemmelser. Planen med bestemmelser legges snarest ut på offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningsloven § 5-2. Ved arbeidet med å endre regulerings-bestemmelser i Områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand, skal det tas sikte på å endre bestemmelsene på følgende punkter:

 

3.3 Bruksendring av fritidsbebyggelse
Følgende tillegg kommer til på slutten av punktet «Bruksendring tillates ikke i strandsonen eller i området med formål landbruk, natur og friluftsliv (LNF) og LNF spredt, med unntak av følgende eiendommer i Sjøstrand»:


-    Trollkleiva 10 - gnr/bnr 2/341
-    Trollkleiva 12 – gnr/bnr 2/324
-    Maristien 12 - gnr/bnr 2/640
-    Vardeveien 25 – gnr/bnr 2/191,206,337

 

I plankartet for Sjøstrand endres betegnelsen H570 til BFS01 for disse eiendommene:
-    Maristien 10, gnr/bnr 2/305
-    Vardeveien 98, gnr/bnr 2/428
-    Flaskebekkveien 24, gnr/bnr 2/280,281

 

Konsekvensene av vedtaket:
Områdeplanen for Flaskebekk og Sjøstrand er nå rettskraftig etter vedtakets del A. Vedtaket betyr også at kommunen vil varsle revisjon av områdeplanen i tråd med vedtakets del B. Revisjon innebærer at planen må følge samme prosess som ved en vanlig reguleringsplan:
varsling-> politisk 1.gangsbehandling -> høring -> endelig vedtak i kommunestyret. 
 


Planen og vedtaket finner du her:

 Plandokumenter

 

Eventuelle klager:
De som er berørt av planen eller har annen rettslig klageinteresse kan påklage kommunestyrets vedtak iht. plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9, samt forvaltningslovens kap. VI. 
Klage på reguleringsvedtak skal etter kommunenes delegeringsvedtak forelegges plan- og byggesaksutvalget. Hvis utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken frem for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket. Hvis ikke utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, avgir utvalget uttalelse og sender saken til fylkesmannen som avgjør klagen. Eventuell klage må sendes til Nesodden kommune innen 3 uker.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nesodden kommune, og må fremsettes innen 3 - tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

 

Eventuelle klager eller krav merkes med vår referanse i saken:16/2930, og sendes på e-post til post@nesodden.kommune.no, eller skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, innen tre uker fra denne kunngjøringen.