Kunngjøring av endelig vedtak av områdereguleringsplan for Bomansvik

Ved en inkurie er ikke endringer til områdeplanen for Bomansvik som ble vedtatt i 2021 kunngjort.  Endringene kunngjøres herved.

Kommunestyret i Nesodden kommune vedtok den 20.05.2021, i henhold til plan- og bygningsloven §12-12, endringer til områdeplanen for Bomansvik, PlanID 20100155, vist på plankart og datert 25.05.2021, og reguleringsbestemmelser datert 20.05.2021.

 

Endringene til områdeplanen omfatter:

  • Del av dagens fv. 156
  • Dagens snuplass for buss øst for fv. 156
  • Utvidelse av fv. 1394 Glenneveien for å sikre nok manøvreringsareal til busser
  • Del av Hasleveien
  • Adkomst til eiendommene Hasleveien 5 og 7
  • Rekkefølgebestemmelsene

 

Endringene åpner ikke opp for mer utnyttelse innenfor planområdet.

 

Plandokumentene og vedtaket finner du her:

Plandokumenter

 

Eventuelle klager:

De som er berørt av planen eller har annen rettslig klageinteresse kan påklage kommunestyrets vedtak iht. plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9, samt forvaltningslovens kap. VI.

 

Klage på reguleringsvedtak skal etter kommunenes delegeringsvedtak forelegges plan- og byggesaksutvalget. Hvis utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken frem for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket. Hvis ikke utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, avgir utvalget uttalelse og sender saken til fylkesmannen som avgjør klagen. Eventuell klage må sendes til Nesodden kommune innen 3 uker.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning stiles skriftlig til Nesodden kommune, og må fremsettes innen 3 - tre år etter denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

 

Eventuelle klager eller krav merkes med vår referanse i saken: 20/1693, og sendes på e-post til post@nesodden.kommune.no, eller skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, innen tre uker fra denne kunngjøringen.