Kunngjøring av endelig vedtak av kommuneplanens arealdel 2022–2046

Kommunestyret i Nesodden kommune vedtok den 21.12.2022, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-15, kommuneplanens arealdel 2022–2046.

Formålet med kommuneplanens arealdel er å vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealene i kommunen brukes til for eksempel bolig, næring, vei eller skog. Planen viser hovedtrekkene i arealdisponeringen, samt rammer og betingelser for tiltak og arealbruk. Planen beskriver hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene, og er derfor styrende for kommunens områdeplaner, detaljplaner og byggetiltak.

 

Kommunestyrets vedtak av kommuneplanens arealdel kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 11-15.

 

Plandokumentene finner du på https://www.arealplaner.no/nesodden3023/arealplaner/247