Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til temaside om koronavirus

Konkurranseutlysning: Skissekonkurranse for Tangen brygge

Klikk for stort bildeNesodden kommune inviterer til skissekonkurranse for Tangen brygge (gnr. 4 bnr. 3). Konkurransen gjelder arealene som på nåværende tidspunkt er regulert til parkeringsplass samt arealet «gamlebrygga». Konkurransen er ikke en arkitektkonkurranse og alle som ønsker kan delta.

Premiering

Kommunestyret kårer en eventuell vinner etter innstilling fra formannskapet.

 • Førstepremie: 50 000 kroner
 • Andrepremie: 25 000 kroner

 

Videre benyttelse av konkurranseforslag

Kommunen forplikter seg ikke til å tildele etterfølgende oppdrag eller gjennomføre noen av de kårede konkurranseforslagene. Formannskapet forbeholder seg også retten til å ikke kåre en vinner. Valg av konsepter for eventuell utvikling av Nesoddtangen brygge, inkludert eventuell overføring av eierskap eller andre større veivalg av betydning vil legges frem til drøfting og endelig vedtak i kommunestyret.

 

Krav til konkurranseforslag:

Alle konsepter som tilfredsstiller vedtatte punktliste kan foreslås:

 1. Konkurranseforslaget skal gi en skriftlig beskrivelse av idé/forslag og nødvendige tegninger/skisser/diagrammer for å forklare tilbyders ide.
 2. Konkurranseforslaget skal støtte opp under Nesodden kommunes ambisjoner om å være en foregangskommune innen klima og miljø.
 3. Konkurranseforslaget skal vise hvordan området gjøres åpent for allmenheten.
 4. Konkurranseforslag skal vise langsiktighet i hvordan bygg kan utnyttes til andre formål på sikt/etter behov.
 5. Konkurranseforslaget skal vise hvordan trafikkbildet håndteres. Det ønskes ikke at det legges til rette for næring som øker trafikkbelastningen ned til Nesoddtangen brygge. Det må legges til rette for at myke trafikanter kan ferdes trykt uten å være til unødig hinder for vanlig ferdsel.
 6. Konkurranseforslaget skal vise hvordan det arkitektonisk tilpasser seg øvrige bygninger på området.
 7. Konkurranseforslaget skal ivareta klokketårnets plassering i miljøet.
 8. Konkurranseforslaget bør støtte opp om Nesodden som Norges største kunstnerkommune. I kulturplanen står det «Nesodden kommune bør utarbeide retningslinjer for kunst i offentlige bygg og uterom, som kan medvirke til en helhetlig og estetisk utforming av offentlige rom.» Det står også at «Det bør årlig avsettes en minimumsprosent av totalt investeringsbudsjett for byggeprosjekter til utsmykking.»
 9. Konkurranseforslaget bør begrunnes ut fra bruker/kunde-behov, gjerne underbygget med relevante data der det er mulig.
 10. Konkurranseforslaget bør ivareta at dette er kyststiens nordlige startpunkt og Nesoddtangen gård som inngår i statlig sikret friområdet

Konkurranseforslaget kan også komme med innspill til videreutvikling av nærliggende områder, og/eller vise hvordan konseptet innen konkurranseområdet kan utvikles i positivt samspill med omkringliggende arealer, initiativ og muligheter.

 

Frist

Frist for innsendelse av konkurranseforslag: 15. september 2019. Konkurranseforslag sendes til: post@nesodden.kommune.no. Merk innsendelse med: Sak 19/2072.

 

Kilder til informasjon (eksisterende planer og avtaler knyttet til området):