Høring: Plan for psykisk helse og rus

 

Klikk for stort bildePlan for psykisk helse og rus 2019-2023 er en ny plan for kommunen. Den er forankret i kommunens planstrategi og skal rulleres hvert fjerde år.

 

Planen legges ut på høring med frist mandag 22. april 2019.

Psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer forekommer i alle aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. En del klarer å håndtere situasjonen ved egen innsats og med støtte fra familie og nettverk. Andre har behov for hjelp fra helsetjenesten.

 

Planen skal være et politisk og administrativt grunnlag for å planlegge en langsiktig og bærekraftig utvikling av kommunens arbeid knyttet til psykisk helse og rus. Plan for psykisk helse og rus er et strategisk dokument som angir mål og retningsvalg for kommunens arbeid de neste fire år. Områdene psykisk helse og rus har sine egne definerte kapitel, og samtidig beskriver planen også felles berøringspunkter.  

 

Høringsperioden er satt til mandag 22. april 2019 og skriftlige uttalelser må være oss i hende innen periodens utløp.

 

Uttalelser som kommer inn etter høringsperioden kan ikke påregnes å bli tatt med i den endelige sluttbehandlingen av planen. Tilsvarende gjelder innspill som ikke vedrører planforslaget. Planen antas sluttbehandlet i kommunestyret i juni 2019. Teksten skal språkvaskes før politisk behandling.

 

Her er lenken til høringsdokumentene:

 

Høringsuttalelser sendes helst digitalt til postmottak@nesodden.kommune.no. Uttalelser kan også sendes til

Nesodden kommune
v/ Digitalisering, utvikling og administrasjon
Pb. 123
1451 Nesoddtangen


Alle høringsuttalelser bes merket med saksnummer 19/1398 og undertegnes med fullt navn. Høringsuttalelsene er ikke unntatt offentlighet.

 


Eventuelle uklarheter/spørsmål kan rettes til Digitalisering, utvikling og administrasjon ved Ragnhild.Tandberg.Danielsen@nesodden.kommune.no