Høring og offentlig ettersyn av områdeplan for Tangen sentrum

Formannskapet i Nesodden kommune vedtok i møte den 23.08.2023 å sende forslag til områdeplan for Tangen sentrum på offentlig ettersyn/høring. 

 

Hva er en områderegulering?

En områderegulering styrer arealutviklingen i et større område og gir rammer for utviklingen. Sluttresultatet er et juridisk bindende arealkart og reguleringsbestemmelser, en planbeskrivelse og nødvendige utredninger. 

 

Hva er hensikten med planarbeidet? 

Formålet med områdeplanen er å legge til rette for helhetlig utvikling av Tangen sentrum som et levende og grønt hovedsentrum i kommunen.  

 

Områdeplanen legger til rette for rehabilitering og utvidelse av Nesoddtangen barneskole, bygging av ny flerbrukshall og ev. svømmehall uten videre krav til detaljregulering.  

 

Planen skal også legge til rette for en sammenhengende tursti, Tangenstien, fra fergeleiet i nord til Skoklefall i sør. 

 

Her finner du plandokumenter: 

Dokumentene i saken ligger tilgjengelig i kommunens planregister:

 

Planens dokumenter

 

Eller ved å bruke lenken www.arealplaner.no/nesodden3023  
og å søke under PLAN-NAVN/ID:  
Områdeplan for Tangen sentrum eller 20220224. 

 

Innspill til planforslaget  

Opplegg for medvirkning i høringsperioden vil publiseres på kommunens nettsider under fanen Høring/kunngjøring.  

 

Om du har innspill til planforslaget ønsker vi å høre fra deg. Innspill til planforslaget merkes med vår referanse i saken: «18/3268», og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no.  

 
Frist for å sende innspill er 09.10.2023.