Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Munkerud næringsområde

Kommunestyret i Nesodden kommune vedtok den 30.08.2023 å legge ut forslag til planprogram til områdeplan for Munkerud næringsområde (PlanID 3023_20220228) ut til offentlig ettersyn

 

Forslag til planavgrensning for områdeplan for Munkerud næringsområde

Målet med områdeplanen er å legge til rette for næringsetablering, som for eksempel håndverksbedrifter og lagervirksomhet, på Munkerud i forlengelse av eksisterende næringsområde i vest. Planprogrammet som nå sendes på høring gir blant annet en beskrivelse av formålet med planarbeidet, rammebetingelser, dagens situasjon og behov for undersøkelser og konsekvensutredning.

 

Oppstart av planarbeidet ble varslet 13.12.2022, og det ble sendt et planprogram på høring med frist for uttalelser 01.02.2023. Et planprogram skal normalt fastsettes innen ti uker etter fristen for høringsuttalelser, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 16. I og med at det nå har gått seks måneder siden fristen gikk ut, sendes planprogrammet ut på ny høring. Forslagsstiller Tangen Eiendom AS har i mellomtiden engasjert en ny fagkyndig, Sweco Architects, som har oppdatert og revidert planprogrammet.

 

Høringsperioden er fra 31.08.2023 til 16.10.2023.

 

Planprogrammet finner du på kommunens hjemmeside, under fanen "høring/kunngjøring" i høringsperioden. Kunngjøringen annonseres i Amta 4. september 2023. Du finner det også i kommunens digitale planregister her:

 

Arealplaner.no

 

Innspill merkes med referanse i saken: 22/3417 og sendes på e-post til post@tangenteneiendom.no, eller skriftlig til Tangenten Eiendom AS, Torneveien 11, 1454 Fagerstrand, innen fristen 16.10.2023