Høring / Offentlig ettersyn: Forslag til detaljregulering for Bomansvik nord

Plan- og byggesaksutvalget i Nesodden kommune vedtok den 16.08.2022 i henhold til plan- og bygningsloven §12-10, å legge ut forslag til detaljregulering for Bomansvik nord, PlanID 20210222, vist på plankart datert 07.07.2022, og reguleringsbestemmelser datert 07.07.2022, ut til offentlig ettersyn. 

 

Hensikten med planen

Formålet med planforslaget er å legge til rette for boligbygging (kjedede eneboliger/rekkehus) med tilhørende infrastruktur, turdrag og utearealer på eiendommene gnr. 14 bnr. 132, del av gnr. 13 bnr. 1 og gnr. 40 bnr. 1 (grøft). Planområdet utgjør 17,2 daa og er del av områdereguleringen for Bomansvik, vedtatt 16.10.2014, og revidert 20.05.2021 hvor det er krav til detaljregulering av de enkelte utbyggingsfeltene innenfor planområdet.

   

Innspill

Har du innspill eller merknader til dette planforslaget? Innspill og merknader kan sendes på e-post e-post til post@nesodden.kommune.no, eller skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen. Eventuelle innspill merkes med vår referanse i saken: 20/2218

 

Høringsperioden er satt fra 21.09.22 til 02.11.22