Høring/offentlig ettersyn av endring og utvidelse av områdeplanen Bomansvik med planID 20100155

Plan- og byggesaksutvalget i Nesodden kommune vedtok den 09.03.2021, i henhold til plan- og bygningsloven §12-10, å legge endringen og utvidelsen av Bomansvik områdeplan, PlanID 20100155, vist på plankart datert 22.01.2021 med tilhørende bestemmelser datert
19.02.2021, ut til offentlig ettersyn.

Grunnen til endringen er at det i områdeplanen for Bomansvik legges opp til svært omfattende tiltak i rekkefølgebestemmelser som blant annet undergang under fv. 156 og flytting av bussterminalen, samtidig som områdeplanen ikke har et utbyggingspotensiale som kan finansiere disse. Dette betyr at rekkefølgebestemmelsene hindrer at utbygging lar seg gjennomføre i den skala områdeplanen legger opp til, dermed blir heller ingen av tiltakene i rekkefølgebestemmelsene gjennomført. For å få en smidig gjennomføring og et godt resultat er det hensiktsmessig å endre rekkefølgebestemmelsene knyttet til reguleringsbestemmelse 3.2 b). Utbyggingspotensialet i områdeplanen endres ikke. En mindre utvidelse av planområdet var nødvendig for å få til en trafikksikker og god løsning.

 

I samråd med kommunen har utbygger utarbeidet et endringsforslag av områdeplanen, hvor hensikten er å legge til rette for enklere og mindre kostbare vegløsninger som ivaretar trafikksikkerheten. Hovedprioriteten er å få til et sikkert krysningspunkt over fylkesveien innenfor veimyndighetenes krav.

 

Endringen omfatter:

  • Del av dagens fv. 156
  • Dagens snuplass for buss øst for fv. 156
  • Utvidelse av fv. 1394 Glenneveien for å sikre nok manøvreringsareal til busser
  • Del av Hasleveien
  • Adkomst til eiendommene Hasleveien 5 og 7
  • Rekkefølgebestemmelsene

Høringsperioden: 17.03.2021 – 28.04.2021

 

Saksdokumentene kan du finne her.

 

Eventuelle innspill merkes med vår referanse 20/1693, og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no innen fristen den 28.04.2021.

 

Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.